Eiendomsvirksomheten

EIENDOMSPORTEFØLJEN

Leieinntektsnivået var ved årsskiftet 2.150 millioner kroner (2.025), og ledigheten 2 % (2). I de senere år har leienivået økt kraftig, delvis gjennom utvikling og delvis gjennom kjøp av eiendom. Ledigheten har i samme periode vært stabil mellom 2 og 4 %. Ved årsskiftet eide konsernet 125 eiendommer med et samlet utleibart areal på ca. 1.400 000 kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling.

Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på:

 

Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 79 % kjøpesenter
  • 21 % næringseiendom

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 47 % Osloregionen
  • 23 % øvrige storbyregioner
  • 30 % øvrige byregioner

70 % av konsernets leieinntekter kommer fra eiendommer i storbyregioner, i all hovedsak Oslo, Bergen og Stavanger. De resterende 30 % er i hovedsak leieinntekter fra kjøpesentre i øvrige byregioner i Norge. Konsernets 20 største eiendommer genererer 66 % av leieinntektene.

Leiekontraktene forfaller relativt stabilt de neste årene og har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4 år.


MARKEDSMESSIG RISIKO

Konsernets markedsmessige risiko omtales i Årsberetningen.

 

KJØPESENTER

I løpet av 2012 har konsernet investert i flere mindre sentre/handelseiendommer. I løpet av året er det også ferdigstilt flere prosjekter, deriblant Sørlandssenteret byggetrinn 2 og utvidelse av Vestkanten i Bergen.

Leienivået for konsernets kjøpesenter var ved årsskiftet 1.685 millioner kroner (1.598).

Ved årsskiftet hadde konsernet 55 (52) kjøpesenter i eie og 24 (24) under forvaltning, hvorav 6 er blant Norges 9 største kjøpesenter målt i omsetning. Samlet omsatte de 78 (77) sentrene i 2012 for 49,4 milliarder kroner (47,4). Eide senter sto for 36,5 milliarder kroner (34,6) og forvaltede senter omsatte for 12,9 milliarder kroner (12,8). Samlet omsetningsvekst ble dermed 4 % (6) og organisk vekst var 2 % (2).

92 % av omsetningen på kjøpesentrene kommer fra leietakere med virksomhet innen bransjene Mat og drikke (29 %), Klær sko og reiseeffekter (24 %), Spesialbutikker (22 %) og Hus og hjem (16 %).

 

NÆRINGSEIENDOM

Samlet leienivå for konsernets næringseiendommer ved årsskiftet var 465 millioner kroner (427).

Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no