Resultatregnskap

Oppstilling totalresultat (konsern)

Olav Thon Eiendomsselskap (beløp i millioner kr.)  NOTE  2012 2011 
       
Leieinntekter 1, 16, 29, 30 1 986 1 889
Andre eiendomsrelaterte inntekter 1, 6, 16 501 496
Eiendomsrelaterte kostnader 8, 9, 16, 29, 30 -685 -685
       
Netto leieinntekter   1 802 1 700
       
Verdiendring investeringseiendommer 16 902 555
Andel resultat i tilknyttede selskaper 4 18 54
       
Andre driftsinntekter 7 459 448
Andre driftskostnader 8, 10 -363 -365
   
Administrasjonskostnader 8, 11 -112 -101
Ordinære avskrivninger   -11 -12
   
Driftsresultat   2 697 2 280
   
Finansinntekter 12 23 19
Verdiendring finansielle instrumenter 14 -356 -580
Finanskostnader 13 -678 -668
       
Resultat før skatter   1 686 1 051
       
Endring utsatt skatt 26 -317 -204
Betalbar skatt 26 -151 -77
 
Skatter   -468 -281
       
Årets resultat   1 218 769
       
Andre inntekter og kostnader   0 0
       
Totalresultat   1 218 769
       
Tilordnet:      
Aksjonærer   1 119 738
Ikkekontrollerende eierinteresser   99 31
   
Resultat pr. aksje (i hele kroner) 28 105,12 69,35
Resultat pr. aksje utvannet 28 105,12 69,35
Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no