Noter

Regnskapsprinsipper

(I talloppstillingene er alle beløp i hele millioner kr.)

GENERELT

Olav Thon Eiendomsselskap ASA er hjemmehørende i Norge. Konsernregnskapet er vedtatt av morselskapets styre 20. mars 2013. Selskapet avlegger konsernregnskapet i overensstemmelse med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU, samt de tillegg som følger av norsk regnskapslov. 

Konsernregnskapet baseres på historisk kostprinsippet med følgende unntak:

 • Investeringseiendom vurderes til virkelig verdi
 • Eierbenyttet eiendom vurderes til verdiregulert verdi over resultatet
 • Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi over resultatet

Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold. Sammenligningstallene er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper.

I det følgende beskrives de viktigste regnskapsprinsipper som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet, herunder nye og endrede standarder fra foregående år.

 

KONSOLIDERINGS- OG KLASSIFISERINGSPRINSIPPER:

DATTERSELSKAPER/FELLES KONTROLLERTE SELSKAPER/TILKNYTTEDE SELSKAPER
Konsernregnskapet for Olav Thon Eiendomsselskap ASA inkluderer morselskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA og alle selskaper hvor konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi. Bestemmende innflytelse oppnås normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital eller at konsernet faktisk er i stand til å utøve kontroll over selskapet. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører.

Oppkjøp av datterselskaper og felleskontrollert virksomhet som tilfredsstiller kravene til en virksomhetssammenslutning, blir regnskapsført i samsvar med oppkjøpsmetoden, og konsolidert fra kontrolltidspunktet. Overtatte eiendeler og gjeld ved virksomhetssammenslutninger balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet. Minoritetsandel beregnes basert på minoritetens andel av eiendeler og gjeld.

Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes minst årlig for verdifall. Negativ goodwill inntektsføres på oppkjøpstidspunktet.

Oppkjøp av selskap som ikke er en virksomhetssammenslutning blir regnskapsført som eiendelskjøp. Anskaffelseskost blir allokert til de overtatte eiendelene i sin helhet. Det blir ikke beregnet goodwill på denne type oppkjøp og det innregnes heller ikke utsatt skatt på forskjeller som oppstår i forbindelse med innregning av disse eiendelene. Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende er eliminert. Transaksjoner med ikke kontrollerende eierinteresser regnskapsføres som en egenkapitaltransaksjon.

Konsernets andel i felleskontrollert virksomhet som ikke tilfredsstiller kravene til en virksomhetssammenslutning, regnskapsføres etter bruttometoden. Konsernet summerer sin andel av de felles kontrollerte virksomhetenes resultat, balanse og kontantstrøm linjer med tilsvarende linjer i konsernets regnskaper. Gevinst eller tap ved salg av eiendeler til felles kontrollerte selskaper, resultatføres for den del som kan tilskrives andre eiere i de felles kontrollerte selskapene. Ved kjøp av eiendeler fra felleskontrollerte selskaper vil gevinst eller tap resultatføres når eiendelen selges ut av konsernet. Tap resultatføres umiddelbart dersom transaksjonen indikerer reduksjon i netto salgsverdi på omløpsmidler eller verdifall på anleggsmidler.

Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmeberettiget kapital. Investeringer i tilknyttete selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Merpris i forhold til konsernets andel av selskapenes egenkapital på kjøpstidspunktet er for de aktuelle eiendeler avskrevet etter samme avskrivningsplan som de underliggende eiendeler og avskrivningsbeløpene er fratrukket konsernets andel av respektive selskapers resultat. Andel av nettoresultatet etter skatt er tillagt eiendelenes balanseførte nettoverdi. Resultatandelen fra tilknyttede selskaper med virksomhet tilsvarende som konsernets hovedvirksomhet anses som en del av driften og resultatandelen inkluderes i driftsresultatet. Resultatandelen fra tilknyttede selskaper som er anskaffet som en finansiell eiendel, regnskapsføres under finansposter.

Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført verdi av investeringen blir negativ (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det tilknyttede selskapets forpliktelser.

Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper elimineres. Det samme gjelder for urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning av den overførte eiendelen.

Alle konsernselskaper, inkludert tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, er regnskapsført med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under like omstendigheter.

SEGMENTINFORMASJON
Konsernet har 2 strategiske driftssegmenter, hhv. “Kjøpesenter” og “Næringseiendom”. De 2 driftssegmentene representerer ulike kunders behov for leie av eiendom og er derfor styrt til dels uavhengig av hverandre siden de trenger ulike markedsstrategier, servicegrad m.m. Segmentet “Annen virksomhet” omfatter øvrig virksomhet som ikke faller inn under de forannevnte driftssegmentene.

INNTEKTSFØRING
Leieinntekter inntektsføres i takt med utleieperioden og salg av tjenester inntektsføres når tjenesten utføres. Renteinntekter resultatføres i den periode de opptjenes.

AVSETNINGER
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet.

LEIEAVTALER
Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden.

INVESTERINGSEIENDOM
Investeringseiendommer, herunder investeringseiendom under oppføring, er eiendeler som eies enten for å oppnå leieinntekter og/eller verdistigninger og som ikke er benyttet til eget bruk av konsernets selskaper. Investeringseiendommer regnskapsføres til virkelig verdi.

Verdsettelsen utføres av konsernets egne ansatte og godkjennes av selskapets styre.

I verdsettelsen av investeringseiendommene er valg av yield den viktigste variabelen og dernest markedsleie for eiendommen. Som en kvalitetssikring av verdsettelsen innhenter selskapet råd fra eksterne rådgivere.

Endringer som følge av revurdering av virkelig verdi, regnskapsføres i resultatregnskapet.

Når en enhet av eiendom, anlegg og utstyr omklassifiseres til investeringseiendom som følge av endret bruk, vil differansen som oppstår mellom balanseført verdi og virkelig verdi på tidspunktet for omklassifisering føres over resultatregnskapet. Dersom konsernet videreutvikler en eksisterende investeringseiendom, forblir den en investeringseiendom som måles basert på virkelig verdi.

Senere kostnader forbundet med fast eiendom aktiveres hvis påkostningen tilfredsstiller krav for balanseføring i henhold til IFRS, mens løpende vedlikehold kostnadsføres.

VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler består i all hovedsak av driftsløsøre og immaterielle eiendeler. Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi.

BOLIGPROSJEKTER
Konsernet er i varierende grad engasjert i utvikling og salg av boliger. Driftsinntekter og kostnader knyttet til oppføring og salg av boliger resultatføres når den vesentlige risiko og avkastning tilknyttet eierskapet er overført til kjøper. På dette tidspunkt er forvaltning og den faktiske kontroll over de solgte boligene overført til kjøper.

KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld.

KUNDEFORDRINGER
Kundefordringer Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives.

EGNE AKSJER
Ved kjøp av egne aksjer føres vederlaget til reduksjon i egenkapitalen inntil aksjene blir annullert, utstedt på nytt eller solgt.

UTBYTTE
Utbyttebetalinger til selskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen.

UTSATT SKATT
Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Balanseføring foretas dog ikke dersom utsatt skatt oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat.

Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten.

SKATTETREKK
Morselskapets skattetrekksforpliktelse omfattes av Olav Thon Gruppens samlede bankgaranti for skattetrekk.

PENSJONSFORPLIKTELSER/PENSJONSYTELSER
Konsernet har 2 ulike pensjonsordninger, hhv. ytelsesplan og innskuddsplan.

Nåverdien av konsernets pensjonsforpliktelser er ført som langsiktig gjeld i balansen. Endringer i pensjonsforpliktelsene kostnads-/eller inntektsføres løpende i resultatregnskapet, herunder aktuarmessige gevinster og tap.

Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er egenfinansiert.

Innskudd til den innskuddsbaserte pensjonsordningen regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt.

LÅN
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Første års avdrag av langsiktig gjeld er klassifisert som kortsiktig gjeld.

FINANSIELLE INSTRUMENTER/DERIVATER
Konsernet bruker finansielle instrumenter til å tilpasse konsernets rentereguleringsprofil til gjeldende renteforventninger og til målsetninger for renterisiko. Finansielle instrumenter regnskapsføres første gang til virkelig verdi (som normalt tilsvarer kostpris), og i etterfølgende perioder til virkelig verdi. Endringer som følge av revurdering av virkelig verdi regnskapsføres i resultatregnskapet.

Virkelig verdi av en renteswap er det estimerte beløp som konsernet ville motta eller betale for å innfri avtalen på balansedagen. Dette beløpet vil avhenge av rentenivået, og gjenværende løpetid på avtalen.

KONTANTSTRØM
Kontantstrømsoppstillingen settes opp etter den indirekte metoden.

 

FINANSIELL RISIKOSTYRING

FINANSIELLE RISIKOFAKTORER
Finansielle risikofaktorer. Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko.

Styret fastsetter målsettinger og rammer for finansiell risiko, og den løpende styring av finansielle risiki er tillagt konsernets finansavdeling. Et viktig element i konsernets finansielle strategi er målsettingen om å opprettholde en solid finansiell posisjon med høy egenkapitalandel og betydelige likviditetsreserver som bærende elementer.

Kredittrisiko
Kredittrisiko behandles på konsernnivå. Kredittrisiko oppstår i transaksjoner med derivater, innskudd i banker og finansinstitusjoner i tillegg til transaksjoner med leietakere herunder utestående fordringer og faste avtaler. Det er innført rutiner som sikrer at utleie kun skjer til leietakere med tilfredsstillende kredittverdighet. Motparter ved derivatkontrakter og finansplasseringer er begrenset til finansinstitusjoner med høy kredittverdighet (minimum "A"-rated).

Konsernet har de senere år hatt relativt lave tap på leiekrav, og risikoen for at konsernet skal bli påført betydelige tap som følge av konkurser blant leietakerne, vurderes som moderat. Husleiebetaling sikres normal med husleiedepositum eller betalingsgarantier fra banker med høy kredittverdighet.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisikoen styres ved til en hver tid å ha solide likviditetsreserver tilgjengelig. Likviditetsreserven består av både likvide omløpsmidler og ubenyttede kredittrammer i ulike finansinstitusjoner. I tillegg til at konsernets portefølje av ubelånte eiendommer representerer en betydelig likviditetsreserve. Styret har fastsatt målsettinger for likviditet som skal sikre finansielle handlefrihet til å kunne utnytte interessante investeringsmuligheter raskt, og dessuten bidra til å redusere den finansielle risiko vesentlig.

Likviditetsrisikoen som oppstår ved refinansiering av konsernets gjeld dempes ved at ulike finansieringskilder anvendes, og at konsernets refinansieringsbehov innenfor de neste 12 måneder balanseres i forhold til likviditetsreserven.

Renterisiko
Gjennom bruk av finansielle instrumenter tilpasses konsernets rentereguleringsprofil til renteforventninger og til definerte målsetninger for renterisiko.

For å redusere resultateffekten av renteendringer i det kortsiktige rentemarkedet har konsernet en betydelig andel langsiktig rentebinding. For den delen av porteføljen med kortsiktig rentebinding, reduseres dessuten renterisikoen ved at tidspunktene for rente-regulering balanseres.

 

KAPITALFORVALTNING

Styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase. En sterk kapitalbase er viktig for at selskapet skal oppnå tilfredsstillende betingelser i forbindelse med finansiering, og i forbindelse med videre utvikling av selskapet.

Beslutning om utdeling av utbytte fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra selskapets styre. Generelt legges til grunn at aksjonærene, gitt en tilfredsstillende utvikling i selskapet, skal få en stabil utbyttestrøm.

 

VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer.

Styret og konsernledelsen utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden, og disse vurderinger vil forutsetningsvis sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall.

Estimater og antakelser/forutsetninger som innebærer stor sannsynlighet for vesentlige endringer i balanseført verdi i løpet av neste regnskapsår, er verdien knyttet til investeringseiendommer og finansielle instrumenter.

Endringer i yieldnivået og markedsleien er de viktigste faktorene som påvirker verdien av konsernets investeringseiendommer. En sensitivitetsanalyse knyttet til disse faktorene er presentert i note for investeringseiendommer.

Yieldnivået bygges opp basert på inflasjonsforventninger, prognoser for markedsrenter, kredittmarginer og vurdering av spesifikke risikofaktorer knyttet til den individuelle eiendom.

Vurderingen av inflasjonsforventninger, renteutviklingen og utviklingen i kredittmarginer baseres på oppdaterte makroøkonomiske analyser og oppnådde kredittmarginer på gjeldsporteføljen.

Risikotillegget til dekning av eiendomsrisiko fastsettes på bakgrunn av eiendommens beliggenhet, standard, type eiendom, eiendommens utleiegrad, leiekontraktenes lengde og leietakerens kredittverdighet.

 

NYE REGNSKAPSSTANDARDER

NYE OG ENDREDE STANDARDER TATT I BRUK AV KONSERNET
Det er ingen nye eller endrede standarder eller fortolkninger som har trådt i kraft i 2012 som har medført endringer av vesentlig betydning for konsernets regnskap.

STANDARDER, ENDRINGER OG FORTOLKNINGER TIL EKSISTERENDE STANDARDER SOM IKKE ER TRÅDT I KRAFT OG HVOR KONSERNET IKKE HAR VALGT TIDLIG ANVENDELSE
Konsernet har ikke valgt tidliganvendelse av noen nye eller endrede IFRS standarder som er utgitt, men ikke trådt i kraft. De mest sentrale nye standarder og endringer i eksisterende standarder er:

 • Endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap
 • IFRS 13 Virkelig verdi
 • IAS 19 Ytelser til ansatte
 • IFRS 9 Finansielle instrumenter
 • IFRS 10 Konsernregnskap
 • IFRS 11 Felleskontrollert virksomhet *)
 • IFRS 12 Noteopplysninger om investeringer i andre selskaper.

Med unntak av IFRS 11 forventes ingen av disse standardene eller endringene i eksisterende standarder å medføre vesentlige endringer i forhold til konsernets IFRS regnskap.

*) Ved innføring av denne standarden vil man endre metoden for konsolidering av felleskontrollert virksomhet som ikke tilfredsstiller kravene til virksomhetssammenslutning fra bruttometoden til egenkapitalmetoden.

Det vises til note 3 - Felleskontrollerte virksomheter som viser verdiene i regnskapet etter bruttometoden.

Standarden tas i bruk fra 01.01.2014.

Til toppen

Note 1

Segmentinformasjon

Pr. 31.12.2012 har konsernet aktiviteter innenfor 2 strategiske driftssegmenter. Dette er basert på den samme rapporteringen som den interne ledelsesrapporteringen. De 2 segmentene er:

 • Kjøpesenter
 • Næringseiendom
Segmentresultat pr 31.12.2012  Kjøpesenter Næringseiendom   Annen virksomhet Ikke allokert  Konsern 
 
Leieinntekter 1 566 420     1 986
Andre eiendomsrelaterte inntekter 452 49     501
Eiendomsrelaterte kostnader -554 -131     -685
Netto leieinntekter 1 464 338 0 0 1 802
           
Verdiendring investeringseiendommer 721 182     902
Andel resultat i tilknyttede selskaper 18       18
           
Andre driftsinntekter 339 47 73   459
Andre driftskostnader -270 -39 -55   -363
           
Administrasjonskostnader -95 -17     -112
Ordinære avskrivinger -11 -0     -11
Driftsresultat 2 168 511 18 0 2 697
           
Finansinntekter       23 23
Verdiendring finansielle instrumenter       -356 -356
Finansposter       -678 -678
Resultat før skattekostnad 2 168 511 18 -1 011 1 686
           
Skattekostnad       -468 -468
Årets resultat         1 218

 

Segmentresultat pr 31.12.2011  Kjøpesenter  Næringseiendom  Annen virksomhet Ikke allokert   Konsern
         
Leieinntekter 1 479 410     1 889
Andre eiendomsrelaterte inntekter 453 43     496
Eiendomsrelaterte kostnader -577 -108     -685
Netto leieinntekter 1 355 345 0 0 1 700
           
Verdiendring investeringseiendommer 395 160     555
Andel resultat i tilknyttede selskaper 54       54
           
Andre driftsinntekter 364 36 49   448
Andre driftskostnader -297 -33 -35   -365
           
Administrasjonskostnader -87 -14     -101
Ordinære avskrivinger -11 -1     -12
Driftsresultat 1 773 492 14 0 2 280
           
Finansinntekter       19 19
Verdiendring finansielle instrumenter       -580 -580
Finansposter       -668 -668
Resultat før skattekostnad 1 773 492 14 -1 229 1 051
           
Skattekostnad       -281 -281
Årsresultat         769

Transaksjoner og overføringer mellom forskjellige segmenter skjer til ordinære betingelser, og som ville ha vært de samme for uavhengige parter.

 

Segmenteiendeler og gjeld pr. 31.12.2012
og investeringsutgifter for året:
 Kjøpesenter  Næringseiendom Annen virksomhet  Ikke allokert  Konsern 
           
Investeringseiendom 23 879 6 611     30 490
Andre eiendeler       1 563 1 563
Tilknyttede selskaper 329       329
Sum eiendeler 24 208 6 611 0 1 563 32 382
Gjeld       20 830 20 830
Tilgang (note 15 og 16) 1 209 100     1 309

 

Segmenteiendeler og gjeld pr. 31.12.2011
og investeringsutgifter for året:
Kjøpesenter  Næringseiendom  Annen virksomhet  Ikke allokert   Konsern
           
Eiendeler 22 095 6 209     28 304
Andre eiendeler       1 698 1 698
Tilknyttede selskaper 333       333
Sum eiendeler 22 428 6 209 0 1 698 30 335
Gjeld       20 097 20 097
Tilgang (note 15 og 16) 767 25     793

Segmenteiendeler består i all hovedsak av investeringseiendommer.  Øvrige eiendeler ekskl. investeringer i tilknyttede selskaper er ikke allokert.

Gjeld består i stor grad av langsiktig gjeld, og er ikke allokert.

Investeringsutgifter består av tilgang av varige driftsmidler, investeringseiendommer og oppkjøp av virksomhet.

Til toppen

Note 2

Datterselskap (DS)

Ervervsår Forretningskontor Eierandel/stemmerett 2012 Eierandel/stemmerett 2011
     
Bergen Storsenter ANS 1996 Oslo 100,0 % 100,0 %
Gardemoen Park AS   2001 Oslo 100,0 % 100,0 %
Info-Rama ANS  1998 Oslo 100,0 % 100,0 %
Jessheim Storsenter AS 1998 Oslo 100,0 % 100,0 %
KS Lagunen 1994 Oslo 100,0 % 100,0 %
Litor KS 2004 Fjell 100,0 % 100,0 %
Molde Storsenter AS 2008 Molde 100,0 % 100,0 %
Skibåsen 50 2009 Oslo 100,0 % 100,0 %
Thon Sartor AS 2004 Fjell 100,0 % 100,0 %
Thon Storo ANS  1994 Oslo 100,0 % 100,0 %
Thon Åsane AS  1) 2012 Oslo 100,0 % 0,0 %
Time Park Service AS 2007 Oslo 100,0 % 100,0 %
Vestkanten AS 2010 Bergen 70,1 % 70,1 %
         
Amfi Eiendom AS  2) 1996  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Aktivitet AS 2002  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi AS 2009  Surnadal  80,0 % 80,0 %
Amfi Bygg Finnsnes AS  2005  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Bygg Florø AS 2008  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Bygg Mandal AS 2007  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Bygg Moa AS  2003  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Bygg Namsos AS 2008  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Bygg Nord AS 1999  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Bygg Roseby AS  2003  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Bygg Steinkjer AS  2005  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Bygg Tromsdalen AS  3) 2012  Surnadal  100,0 % 0,0 %
Amfi Bygg Verdal AS 2008  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Bygg Vormsund AS 2008  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Bygg Øst  AS 2000  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Bygg Åkrehamn AS 2009  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Amfi Drift AS 1993  Surnadal  80,0 % 80,0 %
Amfi Drift Storebrand AS 2010  Surnadal  80,0 % 80,0 %
Amfi Kreativ AS 2005  Surnadal  80,0 % 80,0 %
ANS Vågen 33 1998  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Bysenteret Narvik AS 2007  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Drøbak City AS 1998  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Forretningsbygg AS  3) 1993  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Godssentralen BA  2003  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Kirkenes Senter AS 2007  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Komsa Eiendom AS 2007  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Komsa Parkering AS  2007  Surnadal  65,3 % 65,3 %
L.A.Meyer Eiendom AS 2001  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Lillehammer Strandpark ANS 2011  Surnadal  90,0 % 90,0 %
Madlakrossen 25 AS 2010  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Madlakrossen Eiendom AS 2010  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Madlakrossen Eiendomsselskap AS  2005  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Moa Vest AS  2003  Surnadal  69,3 % 69,3 %
Portalen AS 2010  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Roseby Eiendom AS  2003  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Roseby KS  2003  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Vestre Havn Eiendom AS  2005  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Vossasenteret AS  2006  Surnadal  100,0 % 100,0 %
Vågsbygd Sentrum AS  2005  Surnadal  100,0 % 100,0 %

1) I oktober 2012 ble Åsane Senter 51 AS i Bergen kjøpt 100%. Selskapet fikk navnet Thon Åsane AS.      
2) Amfi Eiendom er et konsern med underliggende datterselskaper. Selskapet ble trinnvis oppkjøpt fra 1995, og er eiet 100% fra 2010.      
3) I oktober 2012 ble en andel av selskapet Forretningsbygg AS fisjonert ut, og sammen med Trekanttomta AS og Solstrandveien AS fusjonert inn i det nystiftede selskapet Amfi Bygg Tromsdalen AS.

Til toppen

Note 3

Felleskontrollerte selskaper (FKS)

Som felles kontrollert virksomhet defineres selskaper hvor konsernet har felles kontroll sammen med en annen part.

Felleskontrollert virksomhet foreligger ved 50/50 eierandel eller dersom det på annen måte er regulert at partene har felles kontroll.  Investeringer i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter bruttometoden.

Det foreligger ingen betingede forpliktelser for deltagerne utover ordinært solidaransvar.       

Ervervsår Forretningskontor Eierandel/stemmerett 2012 Eierandel/stemmerett 2011
Lagunen AS 1994 Bergen 50,0 % 50,0 %
Lagunen DA 2001 Bergen 50,0 % 50,0 %
Lagunen Eiendom AS 1995 Bergen 42,0 % 42,0 %
Sartor Senterforvaltning AS 2004 Fjell 50,0 % 50,0 %
Sørlandssenteret DA 2009 Bergen 50,0 % 50,0 %
         
Amfi Eiendom AS  Konsern        
 
Eiendomsselsk. Bryggerikvartalet AS  2006 Larvik 50,0 % 50,0 %
Eiendomsselskapet Triade AS  2006 Larvik 50,0 % 50,0 %
Elvegaten 25 AS  2) 2012 Surnadal 50,0 % 0,0 %
Elvegaten Eiendom AS  2) 2012 Surnadal 50,0 % 0,0 %
Geilo Eiendom AS 2011 Oslo 50,0 % 50,0 %
Geilosenteret AS 2011 Oslo 40,0 % 40,0 %
Geilosenteret Drift AS 2011 Hol 36,0 % 36,0 %
Kubera Utvikling AS 2008 Narvik 50,0 % 50,0 %
Meieriet AS 2009 Surnadal 50,0 % 50,0 %
MoldeTorget Eiendom AS  2003 Molde 50,0 % 50,0 %
Storgata 36-38-40 ANS 2010 Molde 50,0 % 50,0 %
Storgata 36-38-40 AS 2010 Molde 50,0 % 50,0 %
Volum Eiendom AS  1) 2012 Surnadal 50,0 % 0,0 %
Volum Eiendom Holding AS  1) 2012 Surnadal 50,0 % 0,0 %
         
AmCo Eiendom AS  Konsern 2007 Surnadal 50,0 % 50,0 %
         
AmCo Bygg Nærbø AS 2008 Surnadal 25,0 % 25,0 %
Amfi Bygg Fauske AS  2007 Surnadal 50,0 % 50,0 %
Amfi Bygg Nærbø AS 2008 Surnadal 25,0 % 25,0 %
Amfi Bygg Svolvær AS  2007 Surnadal 33,3 % 33,3 %
BB-Senteret Årnes AS  2007 Surnadal 50,0 % 50,0 %
Coop Rørvik Eiendom AS 2011 Surnadal 25,0 % 25,0 %
Dølastugu Eiendom AS 2009 Surnadal 25,0 % 25,0 %
Elverum Senterdrift Eiendom AS  2007 Surnadal 50,0 % 50,0 %
Råholtsenteret AS  2007 Surnadal 50,0 % 50,0 %
Sogningen Storsenter AS  2007 Surnadal 50,0 % 50,0 %
Ørsta Kjøpesenter AS  2007 Surnadal 40,0 % 40,0 %
         
LOT Eiendom AS  Konsern  3) 2012 Surnadal 50,0 % 0,0 %
         
Bårdshaug Nord AS  4) 2012 Surnadal 25,0 % 0,0 %
Dombås Eiendomsutvikling AS  4) 2012 Surnadal 25,0 % 0,0 %

1) Anskaffet juli 2012
2) Anskaffet oktober 2012
3) Stiftet februar 2012
4) Anskaffet april 2012

 

Konsernets totale andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader relatert til investeringer i felleskontrollert virksomhet er som følger:

2012 Anl.midler Oml.midler Langs. gjeld Korts. gjeld Egenkapital Driftsinnt. Kostn. Årsresultat
                 
Lagunen AS  0 30 0 30 0 59 59 0
Lagunen DA 298 12 0 1 310 18 0 18
Lagunen Eiendom AS 114 3 28 16 72 5 8 -3
Sartor Senterforvaltning AS 2 2 0 3 0 19 19 -0
Sørlandssenteret DA 996 62 9 12 1 037 64 32 32
                 
Amfi Eiendom AS  Konsern                
Eiendomsselsk. Bryggerikvartalet AS  147 11 138 4 17 9 11 -3
Eiendomsselskapet Triade AS  6 2 5 0 2 1 1 -0
Elvegaten Eiendom AS/Elvegaten 25 AS 36 10 0 36 10 0 0 -0
Geilo Eiendom AS / Geilosenteret AS 57 4 45 10 6 4 11 -7
Kubera Utvikling AS 0 5 4 0 2 0 0 0
Meieriet AS 4 1 5 0 -0 0 0 0
MoldeTorget Eiendom AS  69 4 66 5 3 8 9 -1
Storgata 36-38-40 AS 5 0 8 0 -3 0 0 -0
Volum Eiendom AS 47 3 12 2 37 4 1 3
Volum Eiendom Holding AS 47 1 35 0 13 0 0 -0
                 
AmCo Eiendom AS   559 52 351 8 252 0 8 -0
AmCo Bygg Nærbø AS 39 1 24 1 15 2 0 2
Amfi Bygg Fauske AS  77 13 82 7 1 6 4 2
Amfi Bygg Nærbø AS 12 2 11 1 3 2 0 1
Amfi Bygg Svolvær AS  64 11 42 3 31 5 6 -1
BB-Senteret Årnes AS  40 3 38 3 2 3 4 -1
Coop Rørvik Eiendom AS 15 1 12 1 4 1 1 1
Dølastugu Eiendom AS 28 1 14 1 14 3 2 1
Elverum Senterdrift Eiendom AS  123 25 139 -1 10 6 19 -13
Råholtsenteret AS  26 6 22 2 8 2 4 -2
Sogningen Storsenter AS 196 11 130 50 27 11 9 2
Ørsta Kjøpesenter AS  93 3 73 2 21 5 0 5
                 
LOT Eiendom AS   24 1 0 0 25 0 -0 0
    0 0 0 0 0 0 0
Bårdshaug Nord AS 42 5 26 2 20 3 3 1
Dombås Eiendomsutvikling AS 22 1 17 1 5 2 2 0
Sum 3 188 284 1 333 198 1 941 244 216 36

 

2011 Anl.midler Oml.midler Langs. gjeld Korts. gjeld Egenkapital Driftsinnt. Kostn. Årsresultat
                 
Lagunen AS  0 16 0 16 0 57 57 0
Lagunen Eiendom AS 101 3 40 3 61 5 -2 7
Lagunen DA 295 15 61 3 246 17 -23 39
Sørlandssenteret DA 1 212 92 28 34 1 242 56 21 34
Sartor Senterforvaltning AS 4 4 1 6 1 37 37 -0/td>
                 
Amfi Eiendom AS  Konsern                
MoldeTorget Eiendom AS  71 3 68 3 4 8 14 -6
Storgata 36-38-40 AS 5 0 7 0 -3 0 8 -8
Meieriet AS 3 1 5 0 -1 0 1 -1
Eiendomsselsk. Bryggerikvartalet AS  147 12 137 4 18 8 45 -38
Eiendomsselskapet Triade AS  6 1 5 0 2 1 3 -2
Geilo Eiendom AS / Geilosenteret AS 63 5 43 11 13 4 1 3
Kubera Utvikling AS 2 5 5 0 2 0 0 0
                 
AmCo Eiendom AS   429 23 216 8 227 0 9 -1
Amfi Bygg Fauske AS  73 4 75 6 -4 6 13 -7
Amfi Bygg Svolvær AS  68 10 44 3 31 5 4 1
BB-Senteret Årnes AS  40 2 37 3 3 3 9 -6
Elverum Senterdrift Eiendom AS  70 5 48 4 23 6 1 5
Råholtsenteret AS  26 7 21 2 10 2 3 -1
Sogningen Storsenter AS 131 15 113 9 25 10 5 5
Ørsta Kjøpesenter AS  59 2 50 1 11 5 9 -4
Dølastugu Eiendom AS 28 1 15 1 13 3 5 -2
AmCo Bygg Nærbø AS 37 1 24 1 13 2 2 -0
Amfi Bygg Nærbø AS 12 2 12 1 1 1 1 -0
Coop Rørvik Eiendom AS 14 0 11 0 3 0 1 -1
Sum 2 339 179 617 88 1 813 192 172 28
Til toppen

Note 4

Tilknyttede selskaper (TS)

Konsernets andel av resultat, eiendeler og gjeld i de tilknyttede selskapene er følgende:

2012 Forr.kontor Eierandel % Eiendeler Forpliktelser Balansef. verdi Driftsinnt. Årsresultat
               
Harald Kværner Eiendom AS Jessheim 34,1 % 441 261 180 28 11
Møre-Sentrene Moa Syd AS   Molde  39,7 % 206 66 140 12 6
Rådhusplassen 1 Kirkenes AS   Surnadal  25,0 % 0 0 0 0 0
HMV Voss Eigedom AS   Voss  20,0 % 16 8 8 1 1
Sørlandssenteret AS  Bergen  40,0 % 0 0 0 0 0
Sum     664 335 329 41 18

 

 

2011 Forr.kontor Eierandel % Eiendeler Forpliktelser Balansef. verdi Driftsinnt. Årsresultat
               
Harald Kværner Eiendom AS Jessheim 34,1 % 451 260 191 29 37
Møre-Sentrene Moa Syd AS   Molde  39,7 % 203 69 134 11 17
Rådhusplassen 1 Kirkenes AS   Surnadal  25,0 % 0 0 0 0 -0
HMV Voss Eigedom AS   Voss  20,0 % 15 8 8 1 0
Sørlandssenteret AS  Bergen  40,0 % 0 0 0 0 0
Sum     670 337 333 41 54
Til toppen

Note 5

Oppkjøp

Bokførte verdier i selskapene Merverdi ved oppkjøp Balanseførte verdier
Anleggsmidler 153 231 384
Omløpsmidler 8 8
Kontanter, bankinnskudd 41 41
Rentebærende lån og kreditter 39 39
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 37 37
Netto identifiserbare eiendeler og gjeld 125 231 356
Merverdier ved overtakelse 231
Totalt vederlag 356
Herav betalt kontant 356
Kontanter overdratt 41
Netto utgående kontantstrømmer (cash outflow) 315

 

Følgende vesentlige oppkjøp i datterselskaper og felleskontrollerte selskaper er foretatt i 2012:

Navn Eierandel/stemmerett Kommune Dato for overtagelse Anskaffelseskost
Solstrandveien 30 Eiendom AS  100 % Surnadal 01.02.12 16
Bårdshaug Nord AS  25 % Surnadal 01.04.12 16
Dombås Eiendomsutvikling AS  25 % Surnadal 01.04.12 7
Volum Eiendom Holding AS  50 % Surnadal 01.07.12 40
Volum Holding AS  50 % Surnadal 01.07.12 13
Elvegaten Eiendom AS og Elvegaten 25 AS  50 % Surnadal 18.10.12 10
Thon Åsane AS  100 % Oslo 01.10.12 254
Sum oppkjøp        356

  
Oppstillingen viser oppkjøp av datterselskap og felleskontrollert virksomhet. Aktiviteten i de oppkjøpte selskapene tilfredsstiller ikke kriteriene i IFRS 3 til virksomhet, oppkjøpene er derfor innregnet som eiendelskjøp. Selskapsregnskapene til de aktuelle regnskapsføres i tråd med GRS, med unntak av virkelig verdi på investeringseiendom er det ikke avdekket forskjeller mellom anvendte prinsipper under GRS og IFRS. Anskaffelseskost utover bokført verdi av egenkapital er i sin helhet tillagt investeringseiendommene.

Til toppen

Note 6

Andre eiendomsrelaterte inntekter

  2012 2011
Felleskostnader, viderebelastet leietaker 501 496
Sum 501 496
Til toppen

Note 7

Andre driftsinntekter

  2012 2011
Forvaltningsinntekter 45 41
Felleskostnader forvaltede eiendommer viderebelastet leietaker 304 316
Øvrige driftsinntekter 110 91
Sum 459 448
Til toppen

Note 8

Lønnskostnader

  2012 2011
Lønninger  162 153
Arbeidsgiveravgift  19 18
Pensjonskostnader ytelsesbaserte pensjonsordninger 1) -2 -1
Pensjonskostnader innskuddsbaserte pensjonsordninger 2) 8 8
Andre ytelser 10 12
Viderefakturert -103 -106
Sum 94 85
     
Lønnskostnadene fordeles på følgende poster i totalresultatregnskapet:    
     
Eiendomsrelaterte kostnader (note 9) 17 14
Andre driftskostnader (note 10) 37 35
Administrasjonskostnader (note 11) 39 36
Sum omfordeling 93 85
     
Antall årsverk 393 379

1) Ytelsesbasert pensjonsordning - pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser:

  2012 2011
Utbetalte pensjoner 1 1
Endring i pensjonsforpliktelser -2 -2
Netto pensjonskostnader -1 -1
     
Pensjonsforpliktelse 01.01 4 5
Endring -2 -1
Pensjonsforpliktelse 31.12 2 4

Konsernet har usikrede ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser for 1 person pr 31 12 2012 (2 pr 31 12 2011).  Samtlige pensjonsavtaler er effektive og har følgelig løpende årlige utbetalinger. 

Nåverdiberegningen av pensjonsforpliktelsene er basert på 3,0 % diskonteringsrente og 0,2 % reguleringssats for pensjonsavtaler med avtalt årlig regulering.

2) Innskuddsbasert pensjonsordning      
Selskapene i konsernet med ansatte er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapene har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.      
      
Samlet lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte
Man har i selskapet ingen bonusavtaler, opsjoner, tegningsretter, eller andre former for godtgjørelse som er avhengig av verdiutviklingen i de enkelte selskaper i konsernet.      
Man har i selskapet ingen avtaler om garantilønn utover oppsigelsestiden.

Styrets medlemmer har mottatt følgende ytelser: (I hele tusen kroner) 2012 2011
     
Olav Thon (styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA) 100 100
- styrehonorar i  Amfi Eiendom AS 50 0
- styrehonorar i  Amfi Drift AS 20 0
Kristian Leer-Salvesen    
- styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA 100 100
- honorar revisjonsutvalg Olav Thon Eiendomsselskap ASA 30 30
- styrehonorar i  Amfi Eiendom AS 50 50
- styrehonorar i  Amfi Drift AS 20 20
Signe Moland (styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA) 0 100
Elin Ørjasæter (styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA) 100 0
Sissel Berdal Haga    
- styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA 100 100
- honorar revisjonsutvalg Olav Thon Eiendomsselskap ASA 30 30
- styrehonorar i  Amfi Eiendom AS 50 0
- styrehonorar i  Amfi Drift AS 20 0
Stig Jacobsen (styrehonorar i Olav Thon Eiendomsselskap ASA)  100 100
Marianne Morris (styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA), varamedlem 30 30

 

Administrerende direktør har mottatt følgende ytelser: (I hele tusen kroner) 2012 2011
Lønn 1 576 1 527
Betalte pensjoner og andre ytelser 0 0

Det er ingen ledende ansatte utover administrerende direktør i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Revisjonshonorar/-tjenester:(kostnadsførte beløp i hele tusen kroner) 2012 2011
Lovpålagt revisjon 2 624 2 965
Skatterådgivning og annen rådgivning 493 541
Sum 3 117 3 506

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret, mens godtgjørelse til eventuelle andre ledende ansatte fastsettes av administrerende direktør i samråd med styrets leder.

Det søkes å legge forholdene til rette for å rekruttere og holde medlemmer av ledelsen som innehar de kvaliteter som kreves for å drive selskapet - og ikke minst fremme verdiskapingen. Den enkelte ansattes godtgjørelse skal være konkurransedyktig og reflektere vedkommendes ansvarsområde og utførelse av arbeidet. Godtgjørelsen kan bestå av en kombinasjon av fast løpende ytelse og variable godtgjørelser, herunder:

 • Naturalytelser som fremgår av arbeidsavtaler (for eksempel telefon/IKT-løsninger, bilhold og forsikringsordninger).
 • Kollektive og individuelle pensjonsordninger.
 • Etterlønnsordninger.
 • Eventuelle resultatavhengige godtgjørelser.

Godtgjørelsen skal ikke omfatte ordninger som nevnt i Allmennaksjelovens § 6-16 første ledd punktum nr 3, uten at dette eventuelt på forhånd er godkjent av selskapets generalforsamling. Styret vil for øvrig ikke fastsette noen beløpsmessige eller andre rammer og vilkår for godtgjørelse i tillegg til basislønn. For 2012 er det ført en lederlønnspolitikk i tråd med de retningslinjer som ble fastsatt på ordinær generalforsamling i 2012, og det er ikke inngått eller endret avtaler om godtgjørelse til ledende ansatte med vesentlig virkning for selskapet og aksjeeierne.

Til toppen

Note 9

Eiendomsrelaterte kostnader

  2012 2011
Vedlikeholdskostnader 30 28
Fremmedytelser 12 9
Felleskostnader (viderebelastet leietakere) 501 496
Felleskostnader (utleiers andel) 40 35
Leiekostnader 21 19
Andre driftskostnader 57 81
Tap på fordringer 6 3
Lønnskostnader (se note 8) 17 14
Sum 685 685
Til toppen

Note 10

Andre driftskostnader

  2012 2011
Vedlikeholdskostnader 1 1
Felleskostnader forvaltede eiendommer 304 315
Leiekostnader 2 2
Varekostnader 4 4
Andre driftskostnader 15 8
Lønnskostnader (se note 8) 37 35
Sum 363 365
Til toppen

Note 11

Administrasjonskostnader

  2012 2011
Administrasjonshonorarer 59 57
Leiekostnader 2 3
Andre driftskostnader 12 5
Lønnskostnader (se note 8) 39 36
Sum 112 101
Til toppen

Note 12

Finansinntekter

  2012 2011
Renteinntekter 23 19
Sum 23 19
Til toppen

Note 13

Finanskostnader

  2012 2011
Rentekostnader 669 661
Finanskostnader 9 7
Sum 678 668
Til toppen

Note 14

Resultat finansielle instrumenter

  2012 2011
Verdiendring renteswapavtaler -356 -580
Sum -356 -580
Til toppen

Note 15

Varige driftsmidler

2012 Immaterielle eiendeler Løsøre Sum
Anskaffelseskost pr 01.01 7 91 98
Tilgang 0 24 24
Anskaffelseskost pr 31.12 7 115 122
       
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12   -48 -48
Balanseført verdi pr 31.12 7 67 74
Årets avskrivninger    11 11
       
Varige driftsmidler er regnskapsført til historisk kost.      
Balanseført verdi som er pantsatt som sikkerhet for banklån er (se note 23).     0
Økonomisk levetid   3-10 år   
Valgt avskrivningsplan   Lineær  

Immaterielle eiendeler gjelder ikke avskrivbar utbyggingsrett, samt bruksrett parkeringsplass.

 

2011 Immaterielle eiendeler Løsøre Sum
Anskaffelseskost pr 01 01 7 46 52
Tilgang   47 47
Reklassifisering   -1 -1
Anskaffelseskost pr 31.12 7 91 98
       
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12   -37 -37
Balanseført verdi pr 31.12 7 54 61
Årets avskrivninger    12 12
       
Varige driftsmidler er regnskapsført til historisk kost.      
 
Balanseført verdi som er pantsatt som sikkerhet for banklån er (se note 23).     0
Økonomisk levetid   3-10 år   
Valgt avskrivningsplan   Lineær  

Immaterielle eiendeler gjelder ikke avskrivbar utbyggingsrett, samt bruksrett parkeringsplass.

Til toppen

Note 16

Investeringseiendom

Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi basert på en kvartalsvis oppdatert verdivurdering. Eiendommene verdsettes etter "nettokapitaliseringsmetoden/yieldmetoden".

Yieldmetoden er basert på netto markedsleie (markedsleie fratrukket normale eierkostnader) for eiendommen på vurderingstidspunktet og divideres med et avkastningskrav (yield) for hver enkelt eiendom. Eiendommens verdi korrigeres for mer-/mindreverdi på eksisterende leiekontrakter. Verdsettelsen av investeringseiendom under oppføring baseres på påløpte kostnader justert mot antatt verdi ved ferdigstillelse.

Markedsleie for den enkelte eiendom vurderes på bakgrunn av eiendommens lokalisering, standard og sammenliknbare kontraktsinngåelser i området. For kjøpesentereiendom, vurderes normalt dagens leieinntekter som det beste estimat for markedsleie. I vurdering av markedsleie inngår både kontraktsfestede og forventede leieinntekter på eiendommene. Størrelsen på "normale eierkostnader" baseres på konsernets erfaringstall for eiendoms-segmentene og eiendommens størrelse.

Yielden/avkastningskravet bygges opp på følgende måte:

10 års swaprente
- inflasjonsforventninger
+ kredittmargin
+ eiendomsrisiko
= yield

  2012 2011
Inngående balanse 01.01 28 304 27 003
Tilgang ved kjøp 356 158
Tilgang ved påkostninger 929 588
Endring i virkelig verdi, resultatført i perioden 902 555
Andre endringer -1 -1
Utgående balanse 31.12 30 490 28 304
     
Balanseført verdi som er pantsatt som sikkerhet for banklån er (se note 23): 22 714 22 481
     
Regnskapsføring av disse driftsmidlene etter historisk kost prinsippet, hadde gitt følgende verdier:    
     
Kostpris inkludert oppskrivninger 31.12 16 560 15 734
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12 -3 414 -2 862
Bokført verdi 31.12 13 146 12 872

Den seneste verdsettelsen ble foretatt 31.12.2012. Gjennomsnittlig avkastningskrav (yield) var 6,2% (6,4).

Gjennomsnittlig avkastningskrav fordelt på eiendomssegmentene viser følgende: Kjøpesentereiendom : 6,1 % (6,2)
Øvrige Næringseiendommer : 6,8% (7,0)

Endringer i avkastningskrav og markedsleie antas å påvirke eiendomsverdiene som følger:

Markedsverdi eiendom  Leienivå    
Yield - 5% Uendret + 5%
- 1,0 %-poeng 34 387 36 147 37 907
- 0,5 %-poeng 31 465 33 071 34 677
Uendret 29 013 30 490 31 967
+ 0,5 %-poeng 26 925 28 292 29 659
+ 1,0 %-poeng 25 127 26 399 27 672

Endring i utleiegraden vil påvirke verdiene / hensyntas i verdivurderingen gjennom endring i eiendommens yield.

Pr. 31.12.12 er det gjennomsnittlige avkastningskravet for hovedsegmentene bygget opp som følger:

  Kjøpesentereiendom Øvrig Næringseiendom
10 års Swaprente 1) 3,1 % 3,1 %
Inflasjonsforventninger 2) 2,0 % 2,0 %
Kredittmarginer  2,3 % 2,3 %
Eiendomsrisiko 2,7 % 3,4 %
Avkastningskrav (Yield)  6,1 % 6,8 %

1) = Rente pr. 31.12.12
2) = Snitt neste 10 år i h.t. prognoser

2012 2011
Leieinntekter fra investeringseiendommer 1 986 1 889
Direkte kostnadsførte driftskostnader inkludert vedlikehold ikke belastet leietager, tilknyttet investeringseiendommer som har gitt leieinntekter 144 154
Direkte kostnadsførte driftskostnader knyttet til ikke utleide investeringseiendommer 40 35
Netto leieinntekter 1 802 1 700
Til toppen

Note 17

Andre finansielle anleggsmidler

  2012 2011
Lån til felleskontrollerte selskap 1) 2) 26 25
Andre fordringer 2 ) 3) 32 35
Sum 58 60

1) Rentesats gjennomsnittlig 3,5 % i 2012, (3,5 % i 2011) 
2) Avdragsstruktur: tkr. 26.130 forfaller mellom 1-5 år. 
3) Inkluderer investeringer i andre aksjer med kr 1 mill. 
   

Til toppen

Note 18

Fordringer

  2012 2011
Ferdigvarer 3 5
Anleggskontrakter 0 21
Kundefordringer 668 649
Avsatt til tap på fordringer -6 -4
Andre kortsiktige fordringer 130 160
Sum fordringer 795 831

 

Til toppen

Note 19

Bankinnskudd, kontanter og lignende

  2012 2011
Kontanter og bankinnskudd 629 740
Bundne midler 7 6
Sum 635 746
Til toppen

Note 20

Renteswapavtaler

Konsernets finansielle risiko knyttet til utviklingen i finanskostnader og kontantstrøm som følge av endret rentenivå reduseres ved å ha en balansert rentereguleringsprofil på gjeldsporteføljen. Konsernets gjeld opptas i hovedsak med flytende rente (renteregulering hver 3. mnd.), og for å tilpasse gjeldsporteføljen til konsernets målsetting for renteprofil anvendes følgende finansielle instrumenter:

Renteswapavtale: Avtale om å bytte rentebetingelser for et bestemt nominelt beløp over et bestemt antall perioder.
Renteswapopsjon: En opsjon (rett, men ikke plikt) til å kjøpe, eventuelt selge en renteswapavtale på et avtalt tidspunkt.     

Konsernet har valgt ikke å benytte adgangen til "sikringsbokføring" av de finansielle instrumentene iht. IAS 39, og instrumentene er følgelig vurdert til virkelig verdi på balansedagen.

De finansielle instrumentene klassifiseres følgelig som ”Finansielle eiendeler til virkelig verdi”, endring i løpet av en regnskapsperiode resultatføres.

Under følger et sammendrag over konsernets renteswapavtaler.

Instrumenter pr 31.12.2012   Utløpsår Kontraktsbeløp 1) Snittrente
 Renteswapavtaler Betaler fast - mottar flytende: 2013 2 5,25 %
    2014 89 4,15 %
    2015 547 4,93 %
    2016 33 3,78 %
    2017 70 5,44 %
    2018 25 5,27 %
    2019 71 4,36 %
    2020 6 265 4,37 %
    2021 1 770 4,19 %
    2022 1000 4,57 %
    2025 25 4,80 %
   Betaler flytende - mottar fast: 2014 250 4,90 %
    2016 350 4,00 %
   Betaler 3 mnd. - mottar 6 mnd. Nibor: 2015 600  
 Renteswapopsjoner (salgsopsjoner)   2013-2020 200 3,55 %
    2013-2021 400 3,55 %
    2014-2019 47 4,31 %
    2015-2018 500 4,98 %
    2020-2024 800 4,99 %
    2020-2025 725 4,74 %
    2020-2026 750 4,92 %
    2021-2025 500 4,00 %
Sum markedsverdi konsern 2)        -1 309

1) Kontraktsbeløp defineres som hovedstolen på instrumentet   
2) Virkelig verdi defineres som mulig markedsverdi pr. dato basert på rapporter fra avtalemotpartene

 

Instrumenter pr 31.12.2011   Utløpsår Kontraktsbeløp 1) Snittrente
 Renteswapavtaler  Betaler fast - mottar flytende: 2012 50 5,57 %
    2013 2 5,25 %
    2014 89 4,16 %
    2015 43 3,98 %
    2016 34 3,79 %
    2017 420 5,32 %
    2018 1 625 4,68 %
    2019 96 4,21 %
    2020 5 465 4,52 %
    2021 1 270 4,42 %
    2025 25 4,80 %
   Betaler flytende - mottar fast: 2014 250 4,90 %
   Betaler 3 mnd. - mottar 6 mnd. Nibor: 2015 600  
 Renteswapopsjoner (salgsopsjoner)   2012-2017 50 5,57 %
    2012-2020 500 3,49 %
    2012-2020 300 3,79 %
    2013-2021 300 3,54 %
    2013-2021 200 3,55 %
    2013-2021 50 3,60 %
    2014-2019 22 4,75 %
    2020-2024 800 4,99 %
    2020-2024 750 4,92 %
    2020-2025 725 4,81 %
Sum markedsverdi konsern 2)        -951

1) Kontraktsbeløp defineres som hovedstolen på instrumentet.
2) Virkelig verdi defineres som mulig markedsverdi pr. dato basert på rapporter fra avtalemotpartene.

Til toppen

Note 21

Kapitalstruktur og egenkapital

Hovedformålet for konsernets styring av kapitalstrukturen er å sikre at konsernet opprettholder en god kredittrating og dermed rimelige lånebetingelser hos långivere, som står i et rimelig forhold til den virksomhet som drives. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer.

Konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer i den basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.Styring av kapitalstrukturen gjøres gjennom å justere utbytteandeler, gjøre tilbakekjøp av egne aksjer, nedsetting av aksjekapital eller å emittere nye aksjer.  Ingen endringer av retningslinjer på dette området har funnet sted gjennom 2011 og 2012.

Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital pluss netto rentebærende gjeld. Netto rentebærende gjeld er definert som rentebærende gjeld (kort og lang) og leverandørgjeld minus kontanter. Egenkapital omfatter majoritetens egenkapital, innskutt og opptjent.

  2012 2011
Rentebærende gjeld                                                      14 333            14 054
Leverandørgjeld                                                           165                    150
Bankinnskudd (635) (746)
Netto gjeld                                                      13 289                   13 458
Egenkapital, majoritet                                                      11 289                  10 039
Sum EK og netto gjeld                                                      25 151               23 496
Gjeldsgrad 55 % 57 %
Til toppen

Note 22

Fastsettelse av virkelig verdi

Virkelig verdi av finansielle eiendeler klassifisert som ”tilgjengelig for salg” og ”holdt for handelsformål” er fastsatt med referanse til børskursen på balansedagen. For ikke-noterte finansielle eiendeler har virkelig verdi blitt estimert ved bruk av verdsettelsesteknikker, basert på forutsetninger som ikke er underbygget av observerbare markedspriser.

Virkelig verdi av opsjoner er fastsatt ved bruk av opsjonsprisingsmodeller. For alle overnevnte derivater er virkelig verdi bekreftet av den finansinstitusjon som selskapet har inngått avtalene med.

Følgende av selskapets finansielle instrumenter er ikke verdsatt til virkelig verdi: Kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, andre kortsiktige fordringer og kassekreditt. Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Eneste finansielle instrumenter som regnskapsføres til virkelig verdi er rentederivater. Verdsettelsen av dette baseres på observerbare størrelser slik at denne inngår i nivå 2 i verdsettelseshierarkiet i henhold til IFRS 7. Virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av rentebetingelser for gjeld med tilsvarende løpetid og kredittrisiko. For finansielle eiendeler og gjeld regnskapsført til balanseført verdi, er virkelig verdi beregnet som nåverdi av estimerte kontantstrømmer diskontert med den rente som gjelder for tilsvarende gjeld og eiendeler på balansedagen.

Virkelig verdi av ”holde til forfall” investeringer (med unntak av depositum som nevnt over) er fastsatt ved bruk av tilgjengelige markedspriser.

Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle instrumenter.

  Balanseført verdi 2012 Virkelig verdi 2012 Balanseført verdi 2011 Virkelig verdi 2012
       
Finansielle eiendeler        
Bankinnskudd og kontanter 635 635 746 746
Kundefordringer 662 662 646 646
Andre fordringer 130 130 160 160
Andre langsiktige fordringer 58 58 60 60
       
Finansiell gjeld        
Leverandørgjeld 165 165 150 150
       
Rentebærende gjeld:        
Banklån 10 515 10 515 11 599 11 599
Sertifikatlån 1 570 1 570 1 475 1 475
Obligasjonslån 1 839 1 854 850 854
Virkelig verdi renteswaper 1 309 1 309 951 951
Til toppen

Note 23

Langsiktig gjeld

Markedsverdi 2012 Balanseført verdi 2012 Markedsverdi 2011 Balanseført verdi 2011
Obligasjonslån   1) & 2) 1 839 1 854 850 854
Gjeld til kredittinstitusjoner   2)  9 831 9 831 10 424 10 424
Annen gjeld 53 53 51 51
Virkelig verdi renteswapavtaler (note 20) 1 309 1 309 951 951
Sum 13 032 13 047 12 276 12 280

1) Flytende rente NIBOR + 1,0%, forfall 2014, for mkr. 290 Fast rente 4,9%, forfall 2014 for mkr. 250 Flytende rente NIBOR + 1,02%, forfall 2015, for mkr. 350 Flytende rente NIBOR + 1,1%, forfall 2015, for mkr. 600 Fast rente 4,0%, forfall 2016, for mkr. 350

2) Gjennomsnittlig rente 4,7%, vektet gjennomsnittlig rentebindingsperiode 5,3 år.

Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på udiskonterte kontraktuelle betalinger. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart. Dersom forpliktelser kan kreves innløst på forespørsel er disse inkludert i første kolonne (under 1 måned):

31.12.2012 Gjenværende periode
  0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år Mer enn 5 år Total
Finansielle forpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner 631 4 466 234 68 1 609 3 453 10 461
Obligasjonslån 0 540 950 349 1 839
Leverandørgjeld og annen gjeld 3 280 0 52 3 332
Rentebytteavtaler 0 5 68 1 10 1 225 1 309
Totalt 3 911 5 011 1 252 418 1 619 4 730 16 941
31.12.2011 Gjenværende periode
  0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år Mer enn 5 år Total
Finansielle forpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner 836 634 5 446 113 503 3 728 11 260
Obligasjonslån 290 250 600 1 140
Leverandørgjeld og annen gjeld 2 879 47 2 926
Rentebytteavtaler 1 0 1 9 1 939 951
Totalt 4 006 634 5 697 722 504 4 714 16 277
 
 
Pantstillelser og garantier mv. 2 012
2 011
Gjeld som er sikret ved pant i eiendeler: Obligasjonslån 1 839 850
  Gjeld til kredittinstitusjoner 10 480 11 268
 
Sum 12 319 12 118
 
Balanseført verdi av de pantsatte verdier:

  Tomter, bygninger og annen fast eiendom 22 714 22 481
  Driftstilbehør 6 3
  Aksjer 148 142
Til toppen

Note 24

Annen kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld  2012 2011 
Rentebærende sertifikatlån 1 570 1 475
Kortsiktig del av langsiktig gjeld 631 1 098
Annen rentebærende kortsiktig gjeld 374 126
Leverandørgjeld 165 150
Påløpte renter 59 101
Skyldige offentlige avgifter 94 100
Betalbar skatt 153 72
Annen gjeld 866 883
Sum 3 912 4 005
Til toppen

Note 25

Avsetninger og rettslige krav

Det er ikke foretatt avsetninger for rettslige krav pr 31.12.2012.  Konsernet er heller ikke involvert i tvister eller pågående rettssaker som kan resultere i slike krav.

Til toppen

Note 26

Skatt

Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen og dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp er blitt nettoført:

        2012 2011  
Utsatt skattefordel:            
  Utsatt skattefordel som reverseres om mer enn 12 måneder   10 3  
  Utsatt skattefordel som reverseres innen 12 måneder    380 284  
  Sum    390 287  
             
Utsatt skatt:            
  Utsatt skatt som reverseres om mer enn 12 måneder    4 277 4 133  
  Utsatt skatt som reverseres innen 12 måneder    0 0  
  Sum    4 277 4 133  
  Netto sum    3 887 3 846  
             
Endring i balanseført utsatt skatt:       2012 2011  

           
  Balanseført verdi 01.01    3 846 3 616  
  Resultatført i perioden    317 204  
  Skatt ført direkte mot egenkapitalen    -275 25  
  Kjøp og salg av datterselskap    0 0  
  Balanseført verdi 31.12    3 887 3 846  
             
Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel (uten nettoføring):         
             
 

Utsatt skatt
Skattemessige avskrivninger Virkelig verdi/gevinster Finansielle instrumenter Fordringer Sum
31.12.10 931 2 828 0 0 3757
Resultatført i perioden 160 190 1 351
Belastet egenkapitalen 25 25
Kjøp av datterselskap 0
31.12.11 1 091 3 044 0 1 4 133
Resultatført i perioden 155 265 -1 419
Belastet egenkapitalen -275 275
Kjøp av datterselskap
0
31.12.12 1 247 3033 0 0 4 277
Utsatt skattefordel
Avsetning for forpliktelse Finansielle instrumenter
Fordring
Fremførbart underskudd Sum
  31.12.10 -3 -93 0 -44 -140
  Resultatført i perioden 0 -162   16 -147
  Belastet egenkapitalen         0
  Kjøp av datterselskap         0
  31.12.11 -3 -255 0 -29 -287
  Resultatført i perioden -6 -100   3 -103
  Belastet egenkapitalen         0
  Kjøp av datterselskap         0
  31.12.12 -10 -355 0 -26 -390
             
             
             
          2012 2011
Netto utsatt skatt som er regnskapsført rett mot egenkapital er som følger:          
Utsatt skatt på endring merverdier         0 0
Andre posteringer         -275 25
Sum         -275 25
             
Midlertidige forskjeller som ikke inngår i grunnlaget for beregning av utsatt skatt          
Ved inngangen til året         0 0
Endring i året         911 0
Sum         911 0
             
Ved beregning av utsatt skatteforpliktelse tidligere år, er forskjeller som i henhold til IAS 12.15          
ikke skal inngå i beregningen inkludert. Dette er tilbakeført i 2012.          
             
Årets skattekostnad fremkommer slik:            
Betalbar skatt         -151 -77
Endring i utsatt skatt         -317 -204
Årets totale skattekostnad          -468 -281
             
Anvendt skattesats 28%            
             
Avstemming mellom skattekostnad og resultat multiplisert med nominell skattesats     2012   2011
Regnskapsmessig resultat multiplisert med nominell skattesats 28%   472 28,00% 290 28,00%
Skatt på resultat av andeler i tilknyttede selskaper     -5 -0,30% -15 -1,46%
Skatt på andre permanente forskjeller     0 0,03% 0 0,05%
Skatt på andre endringer     0 0,02% 6 0,56%
Bokført skattekostnad     468 27,75% 281 27,15%
Til toppen

Note 27

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 106 445 320 fordelt på 10.644.532 aksjer, hver pålydende kr. 10,-.

  2012 2011
Antall aksjer 1.1 10 644 532 10 644 532
Endring i aksjekapitalen i året 0 0
Antall aksjer 31.12 10 644 532 10 644 532
 

 


 
Transaksjoner egne aksjer    
Inngående beholdning 1.1 0 0
Kjøp av egne aksjer i perioden 0 0
Sletting av egne aksjer i perioden 0 0
Sum egne aksjer 0 0

 

Aksjonærene i selskapet pr 31 12 2012 var:
 
  Antall aksjer Antall aksjer
Thon Gruppen AS 7 658 188 7 608 188 *)
Folketrygdfondet 958 562 961 062
Otto Olsen Invest AS 272 656 254 156
MP Pensjon 202 400 202 400
Skagen Vekst 180 025 180 025
Andre med eierandel mindre enn 1% 1 372 701 1 438 701
Sum 10 644 532 10 644 532

 

Aksjer eiet av styremedlemmer, daglig leder og revisor pr 31 12 2012:
Olav Thon (styreformann) 7 658 188 *)
Sissel Berdal Haga (styremedlem) 2 200
Kristian Leer-Salvesen (styremedlem) 0
Elin Ørjasæter (styremedlem) 0
Stig Jacobsen (styremedlem) 0
Dag Tangevald-Jensen (daglig leder) 0
Sven Aarvold (revisor) 0


*) Aksjeinnehav inkluderer aksjer eid av nærstående, samt juridiske subjekter med ervervsmessig eller organisatorisk tilknytning.

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA innehar fullmakt frem til 20. mai 2013 til å utstede inntil 1 million nye aksjer i forbindelse med fusjoner eller kontantemisjoner uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Fullmakten var ubenyttet pr. 31.12.2012.

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA har fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer inntil en beholdning på 1.064.453 aksjer med samlet pålydende inntil kr 10.644.532, tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 1.500,- og det laveste er kr 10,-. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer. Fullmakten gjelder frem til 20 mai 2013, og er pr. 31.12.12 ikke benyttet.

Utbytte
Det er foreslått utbytte med kr 12 pr aksje for regnskapsåret 2012.

Til toppen

Note 28

Resultat pr. aksje

Basis resultat og gjennomsnittlig antall utestående aksjer for beregning av resultat pr. aksje og utvannet resultat per aksje er som følger:

 

  2012 2011
Utstedte ordinære aksjer per 01.01. 10 644 532 10 644 532
Aksjeemisjon 0 0
Utstedte ordinære aksjer pr 31.12. 10 644 532 10 644 532
Periodens resultat tilordnet aksjonærene 1 119 738
Resultat pr aksje (I hele kroner) 105,12 69,35
Til toppen

Note 29

Nærstående parter

Styreformann i Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Olav Thon, eier indirekte  71,9% av selskapets aksjekapital gjennom sitt heleiede selskap Thon Gruppen AS.  Olav Thon driver en omfattende næringsvirksomhet innen fast eiendom, hotell- og restaurantdrift, varehandel samt industrivirksomhet, samlet betegnet som Olav Thon Gruppen. Virksomheten er organisert med en felles ledelse.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har for deler av sin virksomhet en drift-/administrasjonsavtale med Thon Eiendomsdrift AS som i likhet med Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et datterselskap av Thon Gruppen AS. Gjennom avtalen sikres morselskapet, noen av datterselskapene og konsernet tilgang på Olav Thon Gruppens ressurser innen eiendomsforvaltning og generell forretningsdrift Honoraret utgjør 4% av brutto leieinntekter. I tillegg skal ytes godtgjørelse for særskilte oppgaver konsernet eventuelt pålegger Thon Eiendomsdrift AS i.h.t. avtalen. For 2012 utgjorde totalt honorar kr.54,6 mill. (for 2011 kr 49,6 mill.)

Avtalen som ble inngått før den offentlige emisjonen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA i 1983, løper med 6 måneders gjensidig oppsigelsesvarsel. Olav Thon Eiendomsselskap ASA har videre en ensidig rett til å kreve avtalen forlenget med ytterligere 6 måneder. Avtalen er forelagt Oslo Børs.

Det foreligger avtaler om utleie av lokaler til selskaper i Thon Gruppen AS, hvor leiebetingelsene er basert på generelle markedsbetingelser på avtaletidspunktet. Samlede leieinntekter fra selskaper i Thon Gruppen AS utgjorde i 2012 kr 51,6 mill. (i 2011 kr 50,6 mill.).

Transaksjoner med felleskontrollerter (FKS) og tilknyttede (TS) selskaper:
Transaksjoner prises på basis av armlengdes avstand.

    2012 2011
Salg av varer og tjenester:    
Felleskontrollerte selskaper 122 112
Tilknyttede selskaper 0 0
Sum  122 112
Kjøp av varer og tjenester:
Felleskontrollerte selskaper 122 112
Tilknyttede selskaper 0 0
Sum  122 112
Fordringer
Felleskontrollerte selskaper 29 18
Tilknyttede selskaper 0 0
Sum  29 18
Gjeld
Felleskontrollerte selskaper 0 0
Tilknyttede selskaper 0 0
Sum  0 0
Til toppen

Note 30

Operasjonelle leieavtaler

Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler hvor konsernet er leietaker Selskapet har inngått operasjonelle, ikke-kansellerbare leieavtaler. Det foreligger opsjoner på fornying av leiekontraktene. Et datterselskap til Amfi Eiendom AS (Drøbak City AS) har inngått en ikke tidsbegrenset fremleierettighet. For 2012 utgjorde leiekostnaden 9  (8)

  2012 2011
Minimum leiekostnad knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler har følgende forfall:    
Innen et år 4 4
Mellom to og fem år 16 16
Senere enn 5 år (10 til 60 års varighet) 42 45
Sum 62 65

Minimum forventet fremtidig leieinntekt for ikke kansellerbare fremleiekontrakter beløper seg til  25.

Leiebeløp kostnad-/inntektsført i perioden:  2012 2011
Minimum leiebetalinger 13 13
Variable leiebetalinger 0 0
Innbetalinger på fremleie 24 23
Sum 11 10

Leieavtaler hvor konsernet er utleier av investeringseiendommer: Konsernet har inngått kontrakter for utleie av fast eiendom. Kontraktene har gjennomsnittlig 4 års varighet.

For ikke kansellerbare leiekontrakter forfaller konsernets minimums leieinntekter som følger:

2012 2011
Innen et år  1 696 1 647
Mellom ett og fem år 5 719 4 905
Senere enn 5 år 1 961 2 350
Sum 9 375 8 901

Balanseført verdi av eiendeler som leies ut under operasjonelle leieavtaler er som følger:

  2012 2011
     
Eierbenyttet eiendom 0 0
Investeringseiendom 30490 28304
  30490 28304
     
Akkumulert avskrivning 0 0
Bokført verdi 30490

28304

Periodisert leieinntekt i balanse 2012 2011
     
Mottatt ikke opptjent leieinntekt 219 223
     
Til toppen

Note 31

Forpliktelser

Konsernet har kontraktsfestede forpliktelser for kjøp og tilvirkning av investeringseiendom, anlegg under utførelse og boliger for videresalg som ikke er bokført pr. 31.12.12 på kr 300,5 mill. (pr. 31.12.11 kr 241,2 mill.).

Ved oppføring av boliger for videresalg er byggherren i tråd med Bustadsoppføringslovas § 12 forpliktet til å stille bankgaranti for oppfyllelse av avtalen. Pr. 31.12.12 har Olav Thon Eiendomsselskap ASA ingen slike forpliktelser. (0)

Til toppen

Note 32

Hendelser etter balansedagen

Det er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har betydning for vurderingen av konsernets stilling og resultat.

Til toppen
Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no