Note 8

Lønnskostnader

  2012 2011
Lønninger  162 153
Arbeidsgiveravgift  19 18
Pensjonskostnader ytelsesbaserte pensjonsordninger 1) -2 -1
Pensjonskostnader innskuddsbaserte pensjonsordninger 2) 8 8
Andre ytelser 10 12
Viderefakturert -103 -106
Sum 94 85
     
Lønnskostnadene fordeles på følgende poster i totalresultatregnskapet:    
     
Eiendomsrelaterte kostnader (note 9) 17 14
Andre driftskostnader (note 10) 37 35
Administrasjonskostnader (note 11) 39 36
Sum omfordeling 93 85
     
Antall årsverk 393 379

1) Ytelsesbasert pensjonsordning - pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser:

  2012 2011
Utbetalte pensjoner 1 1
Endring i pensjonsforpliktelser -2 -2
Netto pensjonskostnader -1 -1
     
Pensjonsforpliktelse 01.01 4 5
Endring -2 -1
Pensjonsforpliktelse 31.12 2 4

Konsernet har usikrede ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser for 1 person pr 31 12 2012 (2 pr 31 12 2011).  Samtlige pensjonsavtaler er effektive og har følgelig løpende årlige utbetalinger. 

Nåverdiberegningen av pensjonsforpliktelsene er basert på 3,0 % diskonteringsrente og 0,2 % reguleringssats for pensjonsavtaler med avtalt årlig regulering.

2) Innskuddsbasert pensjonsordning      
Selskapene i konsernet med ansatte er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapene har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.      
      
Samlet lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte
Man har i selskapet ingen bonusavtaler, opsjoner, tegningsretter, eller andre former for godtgjørelse som er avhengig av verdiutviklingen i de enkelte selskaper i konsernet.      
Man har i selskapet ingen avtaler om garantilønn utover oppsigelsestiden.

Styrets medlemmer har mottatt følgende ytelser: (I hele tusen kroner) 2012 2011
     
Olav Thon (styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA) 100 100
- styrehonorar i  Amfi Eiendom AS 50 0
- styrehonorar i  Amfi Drift AS 20 0
Kristian Leer-Salvesen    
- styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA 100 100
- honorar revisjonsutvalg Olav Thon Eiendomsselskap ASA 30 30
- styrehonorar i  Amfi Eiendom AS 50 50
- styrehonorar i  Amfi Drift AS 20 20
Signe Moland (styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA) 0 100
Elin Ørjasæter (styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA) 100 0
Sissel Berdal Haga    
- styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA 100 100
- honorar revisjonsutvalg Olav Thon Eiendomsselskap ASA 30 30
- styrehonorar i  Amfi Eiendom AS 50 0
- styrehonorar i  Amfi Drift AS 20 0
Stig Jacobsen (styrehonorar i Olav Thon Eiendomsselskap ASA)  100 100
Marianne Morris (styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA), varamedlem 30 30

 

Administrerende direktør har mottatt følgende ytelser: (I hele tusen kroner) 2012 2011
Lønn 1 576 1 527
Betalte pensjoner og andre ytelser 0 0

Det er ingen ledende ansatte utover administrerende direktør i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Revisjonshonorar/-tjenester:(kostnadsførte beløp i hele tusen kroner) 2012 2011
Lovpålagt revisjon 2 624 2 965
Skatterådgivning og annen rådgivning 493 541
Sum 3 117 3 506

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret, mens godtgjørelse til eventuelle andre ledende ansatte fastsettes av administrerende direktør i samråd med styrets leder.

Det søkes å legge forholdene til rette for å rekruttere og holde medlemmer av ledelsen som innehar de kvaliteter som kreves for å drive selskapet - og ikke minst fremme verdiskapingen. Den enkelte ansattes godtgjørelse skal være konkurransedyktig og reflektere vedkommendes ansvarsområde og utførelse av arbeidet. Godtgjørelsen kan bestå av en kombinasjon av fast løpende ytelse og variable godtgjørelser, herunder:

  • Naturalytelser som fremgår av arbeidsavtaler (for eksempel telefon/IKT-løsninger, bilhold og forsikringsordninger).
  • Kollektive og individuelle pensjonsordninger.
  • Etterlønnsordninger.
  • Eventuelle resultatavhengige godtgjørelser.

Godtgjørelsen skal ikke omfatte ordninger som nevnt i Allmennaksjelovens § 6-16 første ledd punktum nr 3, uten at dette eventuelt på forhånd er godkjent av selskapets generalforsamling. Styret vil for øvrig ikke fastsette noen beløpsmessige eller andre rammer og vilkår for godtgjørelse i tillegg til basislønn. For 2012 er det ført en lederlønnspolitikk i tråd med de retningslinjer som ble fastsatt på ordinær generalforsamling i 2012, og det er ikke inngått eller endret avtaler om godtgjørelse til ledende ansatte med vesentlig virkning for selskapet og aksjeeierne.