Note 5

Oppkjøp

Bokførte verdier i selskapene Merverdi ved oppkjøp Balanseførte verdier
Anleggsmidler 153 231 384
Omløpsmidler 8 8
Kontanter, bankinnskudd 41 41
Rentebærende lån og kreditter 39 39
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 37 37
Netto identifiserbare eiendeler og gjeld 125 231 356
Merverdier ved overtakelse 231
Totalt vederlag 356
Herav betalt kontant 356
Kontanter overdratt 41
Netto utgående kontantstrømmer (cash outflow) 315

 

Følgende vesentlige oppkjøp i datterselskaper og felleskontrollerte selskaper er foretatt i 2012:

Navn Eierandel/stemmerett Kommune Dato for overtagelse Anskaffelseskost
Solstrandveien 30 Eiendom AS  100 % Surnadal 01.02.12 16
Bårdshaug Nord AS  25 % Surnadal 01.04.12 16
Dombås Eiendomsutvikling AS  25 % Surnadal 01.04.12 7
Volum Eiendom Holding AS  50 % Surnadal 01.07.12 40
Volum Holding AS  50 % Surnadal 01.07.12 13
Elvegaten Eiendom AS og Elvegaten 25 AS  50 % Surnadal 18.10.12 10
Thon Åsane AS  100 % Oslo 01.10.12 254
Sum oppkjøp        356

  
Oppstillingen viser oppkjøp av datterselskap og felleskontrollert virksomhet. Aktiviteten i de oppkjøpte selskapene tilfredsstiller ikke kriteriene i IFRS 3 til virksomhet, oppkjøpene er derfor innregnet som eiendelskjøp. Selskapsregnskapene til de aktuelle regnskapsføres i tråd med GRS, med unntak av virkelig verdi på investeringseiendom er det ikke avdekket forskjeller mellom anvendte prinsipper under GRS og IFRS. Anskaffelseskost utover bokført verdi av egenkapital er i sin helhet tillagt investeringseiendommene.