Note 30

Operasjonelle leieavtaler

Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler hvor konsernet er leietaker Selskapet har inngått operasjonelle, ikke-kansellerbare leieavtaler. Det foreligger opsjoner på fornying av leiekontraktene. Et datterselskap til Amfi Eiendom AS (Drøbak City AS) har inngått en ikke tidsbegrenset fremleierettighet. For 2012 utgjorde leiekostnaden 9  (8)

  2012 2011
Minimum leiekostnad knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler har følgende forfall:    
Innen et år 4 4
Mellom to og fem år 16 16
Senere enn 5 år (10 til 60 års varighet) 42 45
Sum 62 65

Minimum forventet fremtidig leieinntekt for ikke kansellerbare fremleiekontrakter beløper seg til  25.

Leiebeløp kostnad-/inntektsført i perioden:  2012 2011
Minimum leiebetalinger 13 13
Variable leiebetalinger 0 0
Innbetalinger på fremleie 24 23
Sum 11 10

Leieavtaler hvor konsernet er utleier av investeringseiendommer: Konsernet har inngått kontrakter for utleie av fast eiendom. Kontraktene har gjennomsnittlig 4 års varighet.

For ikke kansellerbare leiekontrakter forfaller konsernets minimums leieinntekter som følger:

2012 2011
Innen et år  1 696 1 647
Mellom ett og fem år 5 719 4 905
Senere enn 5 år 1 961 2 350
Sum 9 375 8 901

Balanseført verdi av eiendeler som leies ut under operasjonelle leieavtaler er som følger:

  2012 2011
     
Eierbenyttet eiendom 0 0
Investeringseiendom 30490 28304
  30490 28304
     
Akkumulert avskrivning 0 0
Bokført verdi 30490

28304

Periodisert leieinntekt i balanse 2012 2011
     
Mottatt ikke opptjent leieinntekt 219 223