Note 29

Nærstående parter

Styreformann i Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Olav Thon, eier indirekte  71,9% av selskapets aksjekapital gjennom sitt heleiede selskap Thon Gruppen AS.  Olav Thon driver en omfattende næringsvirksomhet innen fast eiendom, hotell- og restaurantdrift, varehandel samt industrivirksomhet, samlet betegnet som Olav Thon Gruppen. Virksomheten er organisert med en felles ledelse.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har for deler av sin virksomhet en drift-/administrasjonsavtale med Thon Eiendomsdrift AS som i likhet med Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et datterselskap av Thon Gruppen AS. Gjennom avtalen sikres morselskapet, noen av datterselskapene og konsernet tilgang på Olav Thon Gruppens ressurser innen eiendomsforvaltning og generell forretningsdrift Honoraret utgjør 4% av brutto leieinntekter. I tillegg skal ytes godtgjørelse for særskilte oppgaver konsernet eventuelt pålegger Thon Eiendomsdrift AS i.h.t. avtalen. For 2012 utgjorde totalt honorar kr.54,6 mill. (for 2011 kr 49,6 mill.)

Avtalen som ble inngått før den offentlige emisjonen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA i 1983, løper med 6 måneders gjensidig oppsigelsesvarsel. Olav Thon Eiendomsselskap ASA har videre en ensidig rett til å kreve avtalen forlenget med ytterligere 6 måneder. Avtalen er forelagt Oslo Børs.

Det foreligger avtaler om utleie av lokaler til selskaper i Thon Gruppen AS, hvor leiebetingelsene er basert på generelle markedsbetingelser på avtaletidspunktet. Samlede leieinntekter fra selskaper i Thon Gruppen AS utgjorde i 2012 kr 51,6 mill. (i 2011 kr 50,6 mill.).

Transaksjoner med felleskontrollerter (FKS) og tilknyttede (TS) selskaper:
Transaksjoner prises på basis av armlengdes avstand.

    2012 2011
Salg av varer og tjenester:    
Felleskontrollerte selskaper 122 112
Tilknyttede selskaper 0 0
Sum  122 112
Kjøp av varer og tjenester:
Felleskontrollerte selskaper 122 112
Tilknyttede selskaper 0 0
Sum  122 112
Fordringer
Felleskontrollerte selskaper 29 18
Tilknyttede selskaper 0 0
Sum  29 18
Gjeld
Felleskontrollerte selskaper 0 0
Tilknyttede selskaper 0 0
Sum  0 0