Note 27

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 106 445 320 fordelt på 10.644.532 aksjer, hver pålydende kr. 10,-.

  2012 2011
Antall aksjer 1.1 10 644 532 10 644 532
Endring i aksjekapitalen i året 0 0
Antall aksjer 31.12 10 644 532 10 644 532
 

 


 
Transaksjoner egne aksjer    
Inngående beholdning 1.1 0 0
Kjøp av egne aksjer i perioden 0 0
Sletting av egne aksjer i perioden 0 0
Sum egne aksjer 0 0

 

Aksjonærene i selskapet pr 31 12 2012 var:
 
  Antall aksjer Antall aksjer
Thon Gruppen AS 7 658 188 7 608 188 *)
Folketrygdfondet 958 562 961 062
Otto Olsen Invest AS 272 656 254 156
MP Pensjon 202 400 202 400
Skagen Vekst 180 025 180 025
Andre med eierandel mindre enn 1% 1 372 701 1 438 701
Sum 10 644 532 10 644 532

 

Aksjer eiet av styremedlemmer, daglig leder og revisor pr 31 12 2012:
Olav Thon (styreformann) 7 658 188 *)
Sissel Berdal Haga (styremedlem) 2 200
Kristian Leer-Salvesen (styremedlem) 0
Elin Ørjasæter (styremedlem) 0
Stig Jacobsen (styremedlem) 0
Dag Tangevald-Jensen (daglig leder) 0
Sven Aarvold (revisor) 0


*) Aksjeinnehav inkluderer aksjer eid av nærstående, samt juridiske subjekter med ervervsmessig eller organisatorisk tilknytning.

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA innehar fullmakt frem til 20. mai 2013 til å utstede inntil 1 million nye aksjer i forbindelse med fusjoner eller kontantemisjoner uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Fullmakten var ubenyttet pr. 31.12.2012.

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA har fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer inntil en beholdning på 1.064.453 aksjer med samlet pålydende inntil kr 10.644.532, tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 1.500,- og det laveste er kr 10,-. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer. Fullmakten gjelder frem til 20 mai 2013, og er pr. 31.12.12 ikke benyttet.

Utbytte
Det er foreslått utbytte med kr 12 pr aksje for regnskapsåret 2012.