Note 26

Skatt

Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen og dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp er blitt nettoført:

        2012 2011  
Utsatt skattefordel:            
  Utsatt skattefordel som reverseres om mer enn 12 måneder   10 3  
  Utsatt skattefordel som reverseres innen 12 måneder    380 284  
  Sum    390 287  
             
Utsatt skatt:            
  Utsatt skatt som reverseres om mer enn 12 måneder    4 277 4 133  
  Utsatt skatt som reverseres innen 12 måneder    0 0  
  Sum    4 277 4 133  
  Netto sum    3 887 3 846  
             
Endring i balanseført utsatt skatt:       2012 2011  

           
  Balanseført verdi 01.01    3 846 3 616  
  Resultatført i perioden    317 204  
  Skatt ført direkte mot egenkapitalen    -275 25  
  Kjøp og salg av datterselskap    0 0  
  Balanseført verdi 31.12    3 887 3 846  
             
Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel (uten nettoføring):         
             
 

Utsatt skatt
Skattemessige avskrivninger Virkelig verdi/gevinster Finansielle instrumenter Fordringer Sum
31.12.10 931 2 828 0 0 3757
Resultatført i perioden 160 190 1 351
Belastet egenkapitalen 25 25
Kjøp av datterselskap 0
31.12.11 1 091 3 044 0 1 4 133
Resultatført i perioden 155 265 -1 419
Belastet egenkapitalen -275 275
Kjøp av datterselskap
0
31.12.12 1 247 3033 0 0 4 277
Utsatt skattefordel
Avsetning for forpliktelse Finansielle instrumenter
Fordring
Fremførbart underskudd Sum
  31.12.10 -3 -93 0 -44 -140
  Resultatført i perioden 0 -162   16 -147
  Belastet egenkapitalen         0
  Kjøp av datterselskap         0
  31.12.11 -3 -255 0 -29 -287
  Resultatført i perioden -6 -100   3 -103
  Belastet egenkapitalen         0
  Kjøp av datterselskap         0
  31.12.12 -10 -355 0 -26 -390
             
             
             
          2012 2011
Netto utsatt skatt som er regnskapsført rett mot egenkapital er som følger:          
Utsatt skatt på endring merverdier         0 0
Andre posteringer         -275 25
Sum         -275 25
             
Midlertidige forskjeller som ikke inngår i grunnlaget for beregning av utsatt skatt          
Ved inngangen til året         0 0
Endring i året         911 0
Sum         911 0
             
Ved beregning av utsatt skatteforpliktelse tidligere år, er forskjeller som i henhold til IAS 12.15          
ikke skal inngå i beregningen inkludert. Dette er tilbakeført i 2012.          
             
Årets skattekostnad fremkommer slik:            
Betalbar skatt         -151 -77
Endring i utsatt skatt         -317 -204
Årets totale skattekostnad          -468 -281
             
Anvendt skattesats 28%            
             
Avstemming mellom skattekostnad og resultat multiplisert med nominell skattesats     2012   2011
Regnskapsmessig resultat multiplisert med nominell skattesats 28%   472 28,00% 290 28,00%
Skatt på resultat av andeler i tilknyttede selskaper     -5 -0,30% -15 -1,46%
Skatt på andre permanente forskjeller     0 0,03% 0 0,05%
Skatt på andre endringer     0 0,02% 6 0,56%
Bokført skattekostnad     468 27,75% 281 27,15%