Note 24

Annen kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld  2012 2011 
Rentebærende sertifikatlån 1 570 1 475
Kortsiktig del av langsiktig gjeld 631 1 098
Annen rentebærende kortsiktig gjeld 374 126
Leverandørgjeld 165 150
Påløpte renter 59 101
Skyldige offentlige avgifter 94 100
Betalbar skatt 153 72
Annen gjeld 866 883
Sum 3 912 4 005