Note 23

Langsiktig gjeld

Markedsverdi 2012 Balanseført verdi 2012 Markedsverdi 2011 Balanseført verdi 2011
Obligasjonslån   1) & 2) 1 839 1 854 850 854
Gjeld til kredittinstitusjoner   2)  9 831 9 831 10 424 10 424
Annen gjeld 53 53 51 51
Virkelig verdi renteswapavtaler (note 20) 1 309 1 309 951 951
Sum 13 032 13 047 12 276 12 280

1) Flytende rente NIBOR + 1,0%, forfall 2014, for mkr. 290 Fast rente 4,9%, forfall 2014 for mkr. 250 Flytende rente NIBOR + 1,02%, forfall 2015, for mkr. 350 Flytende rente NIBOR + 1,1%, forfall 2015, for mkr. 600 Fast rente 4,0%, forfall 2016, for mkr. 350

2) Gjennomsnittlig rente 4,7%, vektet gjennomsnittlig rentebindingsperiode 5,3 år.

Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på udiskonterte kontraktuelle betalinger. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart. Dersom forpliktelser kan kreves innløst på forespørsel er disse inkludert i første kolonne (under 1 måned):

31.12.2012 Gjenværende periode
  0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år Mer enn 5 år Total
Finansielle forpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner 631 4 466 234 68 1 609 3 453 10 461
Obligasjonslån 0 540 950 349 1 839
Leverandørgjeld og annen gjeld 3 280 0 52 3 332
Rentebytteavtaler 0 5 68 1 10 1 225 1 309
Totalt 3 911 5 011 1 252 418 1 619 4 730 16 941
31.12.2011 Gjenværende periode
  0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år Mer enn 5 år Total
Finansielle forpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner 836 634 5 446 113 503 3 728 11 260
Obligasjonslån 290 250 600 1 140
Leverandørgjeld og annen gjeld 2 879 47 2 926
Rentebytteavtaler 1 0 1 9 1 939 951
Totalt 4 006 634 5 697 722 504 4 714 16 277
 
 
Pantstillelser og garantier mv. 2 012
2 011
Gjeld som er sikret ved pant i eiendeler: Obligasjonslån 1 839 850
  Gjeld til kredittinstitusjoner 10 480 11 268
 
Sum 12 319 12 118
 
Balanseført verdi av de pantsatte verdier:

  Tomter, bygninger og annen fast eiendom 22 714 22 481
  Driftstilbehør 6 3
  Aksjer 148 142