Note 22

Fastsettelse av virkelig verdi

Virkelig verdi av finansielle eiendeler klassifisert som ”tilgjengelig for salg” og ”holdt for handelsformål” er fastsatt med referanse til børskursen på balansedagen. For ikke-noterte finansielle eiendeler har virkelig verdi blitt estimert ved bruk av verdsettelsesteknikker, basert på forutsetninger som ikke er underbygget av observerbare markedspriser.

Virkelig verdi av opsjoner er fastsatt ved bruk av opsjonsprisingsmodeller. For alle overnevnte derivater er virkelig verdi bekreftet av den finansinstitusjon som selskapet har inngått avtalene med.

Følgende av selskapets finansielle instrumenter er ikke verdsatt til virkelig verdi: Kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, andre kortsiktige fordringer og kassekreditt. Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Eneste finansielle instrumenter som regnskapsføres til virkelig verdi er rentederivater. Verdsettelsen av dette baseres på observerbare størrelser slik at denne inngår i nivå 2 i verdsettelseshierarkiet i henhold til IFRS 7. Virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av rentebetingelser for gjeld med tilsvarende løpetid og kredittrisiko. For finansielle eiendeler og gjeld regnskapsført til balanseført verdi, er virkelig verdi beregnet som nåverdi av estimerte kontantstrømmer diskontert med den rente som gjelder for tilsvarende gjeld og eiendeler på balansedagen.

Virkelig verdi av ”holde til forfall” investeringer (med unntak av depositum som nevnt over) er fastsatt ved bruk av tilgjengelige markedspriser.

Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle instrumenter.

  Balanseført verdi 2012 Virkelig verdi 2012 Balanseført verdi 2011 Virkelig verdi 2012
       
Finansielle eiendeler        
Bankinnskudd og kontanter 635 635 746 746
Kundefordringer 662 662 646 646
Andre fordringer 130 130 160 160
Andre langsiktige fordringer 58 58 60 60
       
Finansiell gjeld        
Leverandørgjeld 165 165 150 150
       
Rentebærende gjeld:        
Banklån 10 515 10 515 11 599 11 599
Sertifikatlån 1 570 1 570 1 475 1 475
Obligasjonslån 1 839 1 854 850 854
Virkelig verdi renteswaper 1 309 1 309 951 951