Note 20

Renteswapavtaler

Konsernets finansielle risiko knyttet til utviklingen i finanskostnader og kontantstrøm som følge av endret rentenivå reduseres ved å ha en balansert rentereguleringsprofil på gjeldsporteføljen. Konsernets gjeld opptas i hovedsak med flytende rente (renteregulering hver 3. mnd.), og for å tilpasse gjeldsporteføljen til konsernets målsetting for renteprofil anvendes følgende finansielle instrumenter:

Renteswapavtale: Avtale om å bytte rentebetingelser for et bestemt nominelt beløp over et bestemt antall perioder.
Renteswapopsjon: En opsjon (rett, men ikke plikt) til å kjøpe, eventuelt selge en renteswapavtale på et avtalt tidspunkt.     

Konsernet har valgt ikke å benytte adgangen til "sikringsbokføring" av de finansielle instrumentene iht. IAS 39, og instrumentene er følgelig vurdert til virkelig verdi på balansedagen.

De finansielle instrumentene klassifiseres følgelig som ”Finansielle eiendeler til virkelig verdi”, endring i løpet av en regnskapsperiode resultatføres.

Under følger et sammendrag over konsernets renteswapavtaler.

Instrumenter pr 31.12.2012   Utløpsår Kontraktsbeløp 1) Snittrente
 Renteswapavtaler Betaler fast - mottar flytende: 2013 2 5,25 %
    2014 89 4,15 %
    2015 547 4,93 %
    2016 33 3,78 %
    2017 70 5,44 %
    2018 25 5,27 %
    2019 71 4,36 %
    2020 6 265 4,37 %
    2021 1 770 4,19 %
    2022 1000 4,57 %
    2025 25 4,80 %
   Betaler flytende - mottar fast: 2014 250 4,90 %
    2016 350 4,00 %
   Betaler 3 mnd. - mottar 6 mnd. Nibor: 2015 600  
 Renteswapopsjoner (salgsopsjoner)   2013-2020 200 3,55 %
    2013-2021 400 3,55 %
    2014-2019 47 4,31 %
    2015-2018 500 4,98 %
    2020-2024 800 4,99 %
    2020-2025 725 4,74 %
    2020-2026 750 4,92 %
    2021-2025 500 4,00 %
Sum markedsverdi konsern 2)        -1 309

1) Kontraktsbeløp defineres som hovedstolen på instrumentet   
2) Virkelig verdi defineres som mulig markedsverdi pr. dato basert på rapporter fra avtalemotpartene

 

Instrumenter pr 31.12.2011   Utløpsår Kontraktsbeløp 1) Snittrente
 Renteswapavtaler  Betaler fast - mottar flytende: 2012 50 5,57 %
    2013 2 5,25 %
    2014 89 4,16 %
    2015 43 3,98 %
    2016 34 3,79 %
    2017 420 5,32 %
    2018 1 625 4,68 %
    2019 96 4,21 %
    2020 5 465 4,52 %
    2021 1 270 4,42 %
    2025 25 4,80 %
   Betaler flytende - mottar fast: 2014 250 4,90 %
   Betaler 3 mnd. - mottar 6 mnd. Nibor: 2015 600  
 Renteswapopsjoner (salgsopsjoner)   2012-2017 50 5,57 %
    2012-2020 500 3,49 %
    2012-2020 300 3,79 %
    2013-2021 300 3,54 %
    2013-2021 200 3,55 %
    2013-2021 50 3,60 %
    2014-2019 22 4,75 %
    2020-2024 800 4,99 %
    2020-2024 750 4,92 %
    2020-2025 725 4,81 %
Sum markedsverdi konsern 2)        -951

1) Kontraktsbeløp defineres som hovedstolen på instrumentet.
2) Virkelig verdi defineres som mulig markedsverdi pr. dato basert på rapporter fra avtalemotpartene.