Note 19

Bankinnskudd, kontanter og lignende

  2012 2011
Kontanter og bankinnskudd 629 740
Bundne midler 7 6
Sum 635 746