Note 18

Fordringer

  2012 2011
Ferdigvarer 3 5
Anleggskontrakter 0 21
Kundefordringer 668 649
Avsatt til tap på fordringer -6 -4
Andre kortsiktige fordringer 130 160
Sum fordringer 795 831