Note 17

Andre finansielle anleggsmidler

  2012 2011
Lån til felleskontrollerte selskap 1) 2) 26 25
Andre fordringer 2 ) 3) 32 35
Sum 58 60

1) Rentesats gjennomsnittlig 3,5 % i 2012, (3,5 % i 2011) 
2) Avdragsstruktur: tkr. 26.130 forfaller mellom 1-5 år. 
3) Inkluderer investeringer i andre aksjer med kr 1 mill.