Note 15

Varige driftsmidler

2012 Immaterielle eiendeler Løsøre Sum
Anskaffelseskost pr 01.01 7 91 98
Tilgang 0 24 24
Anskaffelseskost pr 31.12 7 115 122
       
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12   -48 -48
Balanseført verdi pr 31.12 7 67 74
Årets avskrivninger    11 11
       
Varige driftsmidler er regnskapsført til historisk kost.      
Balanseført verdi som er pantsatt som sikkerhet for banklån er (se note 23).     0
Økonomisk levetid   3-10 år   
Valgt avskrivningsplan   Lineær  

Immaterielle eiendeler gjelder ikke avskrivbar utbyggingsrett, samt bruksrett parkeringsplass.

 

2011 Immaterielle eiendeler Løsøre Sum
Anskaffelseskost pr 01 01 7 46 52
Tilgang   47 47
Reklassifisering   -1 -1
Anskaffelseskost pr 31.12 7 91 98
       
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12   -37 -37
Balanseført verdi pr 31.12 7 54 61
Årets avskrivninger    12 12
       
Varige driftsmidler er regnskapsført til historisk kost.      
 
Balanseført verdi som er pantsatt som sikkerhet for banklån er (se note 23).     0
Økonomisk levetid   3-10 år   
Valgt avskrivningsplan   Lineær  

Immaterielle eiendeler gjelder ikke avskrivbar utbyggingsrett, samt bruksrett parkeringsplass.