Note 1

Segmentinformasjon

Pr. 31.12.2012 har konsernet aktiviteter innenfor 2 strategiske driftssegmenter. Dette er basert på den samme rapporteringen som den interne ledelsesrapporteringen. De 2 segmentene er:

  • Kjøpesenter
  • Næringseiendom
Segmentresultat pr 31.12.2012  Kjøpesenter Næringseiendom   Annen virksomhet Ikke allokert  Konsern 
 
Leieinntekter 1 566 420     1 986
Andre eiendomsrelaterte inntekter 452 49     501
Eiendomsrelaterte kostnader -554 -131     -685
Netto leieinntekter 1 464 338 0 0 1 802
           
Verdiendring investeringseiendommer 721 182     902
Andel resultat i tilknyttede selskaper 18       18
           
Andre driftsinntekter 339 47 73   459
Andre driftskostnader -270 -39 -55   -363
           
Administrasjonskostnader -95 -17     -112
Ordinære avskrivinger -11 -0     -11
Driftsresultat 2 168 511 18 0 2 697
           
Finansinntekter       23 23
Verdiendring finansielle instrumenter       -356 -356
Finansposter       -678 -678
Resultat før skattekostnad 2 168 511 18 -1 011 1 686
           
Skattekostnad       -468 -468
Årets resultat         1 218

 

Segmentresultat pr 31.12.2011  Kjøpesenter  Næringseiendom  Annen virksomhet Ikke allokert   Konsern
         
Leieinntekter 1 479 410     1 889
Andre eiendomsrelaterte inntekter 453 43     496
Eiendomsrelaterte kostnader -577 -108     -685
Netto leieinntekter 1 355 345 0 0 1 700
           
Verdiendring investeringseiendommer 395 160     555
Andel resultat i tilknyttede selskaper 54       54
           
Andre driftsinntekter 364 36 49   448
Andre driftskostnader -297 -33 -35   -365
           
Administrasjonskostnader -87 -14     -101
Ordinære avskrivinger -11 -1     -12
Driftsresultat 1 773 492 14 0 2 280
           
Finansinntekter       19 19
Verdiendring finansielle instrumenter       -580 -580
Finansposter       -668 -668
Resultat før skattekostnad 1 773 492 14 -1 229 1 051
           
Skattekostnad       -281 -281
Årsresultat         769

Transaksjoner og overføringer mellom forskjellige segmenter skjer til ordinære betingelser, og som ville ha vært de samme for uavhengige parter.

 

Segmenteiendeler og gjeld pr. 31.12.2012
og investeringsutgifter for året:
 Kjøpesenter  Næringseiendom Annen virksomhet  Ikke allokert  Konsern 
           
Investeringseiendom 23 879 6 611     30 490
Andre eiendeler       1 563 1 563
Tilknyttede selskaper 329       329
Sum eiendeler 24 208 6 611 0 1 563 32 382
Gjeld       20 830 20 830
Tilgang (note 15 og 16) 1 209 100     1 309

 

Segmenteiendeler og gjeld pr. 31.12.2011
og investeringsutgifter for året:
Kjøpesenter  Næringseiendom  Annen virksomhet  Ikke allokert   Konsern
           
Eiendeler 22 095 6 209     28 304
Andre eiendeler       1 698 1 698
Tilknyttede selskaper 333       333
Sum eiendeler 22 428 6 209 0 1 698 30 335
Gjeld       20 097 20 097
Tilgang (note 15 og 16) 767 25     793

Segmenteiendeler består i all hovedsak av investeringseiendommer.  Øvrige eiendeler ekskl. investeringer i tilknyttede selskaper er ikke allokert.

Gjeld består i stor grad av langsiktig gjeld, og er ikke allokert.

Investeringsutgifter består av tilgang av varige driftsmidler, investeringseiendommer og oppkjøp av virksomhet.