Kontantstrøm

Oppstilling over kontantstrømmer (konsern)

Olav Thon Eiendomsselskap (beløp i millioner kr.) NOTE 2012 2011
       
Resultat før skatter 1 686 1 051
Verdiendring investeringseiendommer -902 -555
Verdiendring finansielle instrumenter 356 580
Kostnadsførte renter 13 678 668
Betalte renter -720 -693
Resultat i tilknyttede selskaper 4 -18 -54
Betalte skatter -72 -25
Ordinære avskrivninger 15 11 12
Forskjell mellom kostnadsførte og utbetalte pensjoner 8 -2 -1
Endring i driftsrelaterte tidsavgrensningsposter 229 270
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   1 245 1 252
       
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 16 1 1
Utbetalinger ved kjøp av investeringseiendom og varige driftsmidler 15, 16 -926 -701
Innbetalinger tilknyttet andre investeringer 5 0 107
Utbetalinger tilknyttet andre investeringer 5 -314 -100
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -1 239 -693
       
Innbetalinger ved opptak av rentebærende gjeld 23 4 580 3 647
Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld 23 -4 590 -3 950
Utbetalinger av utbytte 27 -106 -106
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -117 -410
       
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -111 149
Kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01 19 746 597
Kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 19 636 746
       
Ubenyttet del av kassekreditt og andre trekkrettigheter   3 813 4 251
Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no