Balanse

Oppstilling over finansiell stilling (konsern)

Olav Thon Eiendomsselskap (beløp i millioner kr.)  NOTE  2012  2011

EIENDELER

Utsatt skattefordel 26 390 287
Investeringseiendommer 16 30 490 28 304
Varige driftsmidler 15 74 61
Tilknyttede selskaper 4 329 333
Andre finansielle anleggsmidler 17, 29 58 60
Sum anleggsmidler   31 341 29 045
Fordringer 18 796 831
Bankinnskudd, kontanter og lignende 19 635 746
Sum omløpsmidler   1 431 1 578
       
Sum eiendeler   32 772 30 623
       

EGENKAPITAL OG GJELD

Majoritetens andel av egenkapital 21 11 289 10 039
Ikkekontrollerende eierinteressers andel av egenkapital 262 169
Sum egenkapital   11 552 10 208
Utsatt skatt 26 4 277 4 133
Langsiktig gjeld 20, 21, 22, 23 13 032 12 276
Kortsiktig gjeld 24, 25, 29 3 912 4 005
Sum gjeld og forpliktelser   21 220 20 415
       
Sum egenkapital og gjeld   32 772 30 623

 


Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no