Nøkkeltall

Nøkkeltall (millioner kroner) 2012  2011 2010
   
Netto leieinntekter 1 802 1 700 1 546
Resultat før skatt 1 686 1 051 1 902
   
Egenkapital pr. aksje (kroner) 1 061 943 890
Egenkapitalandel 35 % 33 % 33 %
   
Likviditetsreserver 1) 4 438 4 988 4 117
Avdrag neste 12 mnd 2 580 2 681 1 243
Kontantstrøm drift 2) 1 060 1 008 883
   
Rentebærende gjeld 14 298 14 024 14 200
Rente pr. 31.12 4,7 % 4,8 % 4,5 %
   
Netto investeringer 1 279 853 1 721
Bokført verdi eiendomsportefølje 30 490 28 304 27 003
Leieinntektsnivå 3) 2 150 2 025 1 940
Netto yield 6,2 % 6,4 % 6,5 %
Omsetning kjøpesenter 4) 49 364 47 434 44 919
   
Børskurs 31.12 (kroner) 890 788 910
Utbytte pr. aksje (kroner) 5) 12 10 10


Endrede regnskapsprinsipper m.m. gjør at enkelte størrelser avviker fra det som er oppgitt i tidligere årsrapporter.

1) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer
2) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - Endring i arbeidskapital
3) Inkludert andel av leieinntekter i tilknyttede selskap
4) Eide og/eller forvaltede kjøpesenter
5) Foreslått utbytte for 2012

Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no