Nøkkeltall

Nøkkeltall (millioner kroner)  2012 2011 2010
   

RESULTAT

Leieinntekter 1 986 1 889 1 745
Verdiendringer eiendom og renteinstrumenter 546 -24 920
Netto rentekostnader 646 643 575
Resultat før skatt 1 686 1 051 1 902
   

SOLIDITET

   
Egenkapital pr. aksje (kroner) 1 061 943 890
Egenkapitalandel 35 % 33 % 33 %
Sum eiendeler 32 772 30 623 29 064
   

LIKVIDITET

   
Likviditetsreserver  1) 4 438 4 988 4 117
Avdrag neste 12 mnd 2 580 2 681 1 243
Kontantstrøm drift  2) 1 060 1 008 883
Netto rentebærende gjeld / Kontantstrøm drift 12,7 13,3 14,9
Rentedekningsgrad  3) 2,8 2,6 2,7
   

FINANSIERING

   
Rentebærende gjeld 14 298 14 024 14 200
Belåningsgrad (loan-to-value) 47 % 50 % 53 %
Løpetid lån (år) 3,6 4,4 5,7
Rente pr. 31.12 4,7 % 4,8 % 4,5 %
Rentesikring (over 1 år)  69 % 64 % 58 %
   

EIENDOM

   
Netto investeringer 1 279 853 1 721
Bokført verdi eiendomsportefølje 30 490 28 304 27 003
Leieinntektsnivå  4) 2 150 2 025 1 940
Netto yield 6,2 % 6,4 % 6,5 %
Omsetning kjøpesenter 5) 49 364 47 434 44 919
   

AKSJEKURS (KRONER)

   
Børskurs 31.12 890 788 910
Børsverdi 31.12 9 474 8 388 9 687
Utbytte pr. aksje 6) 12 10 10
   

EPRA 7)

   
EPRA Earnings 8) 915 958 911
EPRA NNNAV 9) 14 344 12 991 12 152
EPRA NIY (net initial yield) 6,2 % 6,4 % 6,5 %
EPRA Vacancy rate 2,5 % 2,1 % 3,2 %


Endrede regnskapsprinsipper m.m. gjør at enkelte størrelser avviker fra det som er oppgitt i tidligere årsrapporter.

1) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer
2) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - Endring i arbeidskapital
3) (Driftsresultat - Ordinære avskrivninger - Andel resultat i tilknyttede selskap - Verdiendring investeringseiendommer) / Netto rentekostnader
4) Inkludert andel av leieinntekter i tilknyttede selskap
5) Eide og/eller forvaltede kjøpesenter
6) Foreslått utbytte for 2012
7) European Public Real Estate Association
8) Majoritetens andel av resultat etter betalbar skatt uten verdiendringer
9) Majoritetens andel av egenkapital + Utsatt skatt - Vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 8 %)

Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no