Aksjonærforhold

Aksjonærpolitikk

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital pr. aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

Konsernets egenkapital pr. aksje økte i 2012 med 12 % til 1 061 kroner. De siste fem årene har egenkapital pr. aksje økt med 45 %.

Det vil bli gjennomført en forsiktig utbyttepolitikk, hvor utbyttestørrelsen tilpasses konsernets investeringsplaner og målsetting om høy egenkapitalandel og god likviditet. Med tilfredsstillende soliditet og likviditet, vektlegges det at aksjonærene skal få en stabil årlig utbyttebetaling.

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er 106 445 320 kroner med pålydende kroner 10 pr. aksje.

Selskapet har ingen stemmerettsbegrensninger, slik at enhver aksje gir stemmerett på selskapets generalforsamling.

Selskapets styre har frem til 24. mai 2013 fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10 millioner kroner ved utstedelse av inntil 1 million nye aksjer. Fullmakten skal eventuelt benyttes i forbindelse med fusjoner eller kontantemisjoner uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Fullmakten vil bare bli benyttet når dette, etter styrets vurdering, øker egenkapitalen pr. aksje for eksisterende aksjonærer.

Styret har videre frem til 24. mai 2013 fullmakt til å erverve inntil 10 % av selskapets aksjer. Pr. 31. desember 2012 var denne fullmakten ikke benyttet.

Utbytte

I juni 2012 ble det utbetalt ordinært aksjeutbytte for regnskapsåret 2011 med 10 kroner pr. aksje, totalt 106 millioner kroner.

Styret foreslår at det for regnskapsåret 2012 utbetales utbytte med 12 kroner pr. aksje. Utbyttet planlegges utbetalt i uke 22 til de aksjonærer som er registrert som eiere på dato for generalforsamling.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes 16. mai 2013. Påmeldingsfrist for aksjonærer er satt til 15.mai 2013.

Aksjekursutvikling og omsetning

I 2012 sank aksjekursen med 13 % (14 % justert for utbytte) til sluttkurs 890 kroner pr. 31. desember 2012. Selskapets børsverdi var ved utgangen av 2012 dermed 9.474 millioner kroner.

I løpet av de siste fem år har aksjene i Olav Thon Eiendomsselskap hatt en avkastning på 10 % (14 % justert for utbytte), hovedindeksen på Oslo Børs er i samme periode redusert med 12 %.

I 2012 ble det omsatt 427 900 aksjer over Oslo Børs. Høyeste og laveste notering for aksjen i 2012 var henholdsvis 900 og 780.

Aksjonærer

Ved årsslutt var det 1.651 aksjonærer i selskapet.

Finansiell kalender 2013
Generalforsamling 16.05.13
Resultat 1. kvartal 16.05.13
Resultat 2. kvartal/1. halvår 20.08.13
Resultat 3. kvartal 07.11.13

                   

 

 

 

 

Aksjonæroversikt pr 31.12.12 Antall aksjer Eierandel
THON GRUPPEN AS * 7 658 188 71,9 %
FOLKETRYGDFONDET  958 562 9,0 %
MP PENSJON PK  202 400 1,9 %
SKAGEN VEKST  180 025 1,7 %
OTTO OLSEN INVEST AS  157 656 1,5 %
TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASS 77 681 0,7 %
PACTUM AS  75 000 0,7 %
LÆRDAL FINANS AS  73 647 0,7 %
OTTO OLSEN EIENDOM AS  70 000  0,7 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN  58 671 0,6 %
THE NORTHERN TRUST CO. 56 000 0,5 %
OTTO OLSEN NÆRINGSBYGG AS  45 000 0,4 %
VPF NORDEA KAPITAL 44 829 0,4 %
DNB NOR BANK ASA 43 377 0,4 %
VPF NORDEA NORGE VERDI  39 585 0,4 %
JPMORGAN CHASE BANK  37 281 0,4 %
FOSSEKALLEN INVEST AS  35 202 0,3 %
MILLCOM NORGE AS 32 197 0,3 %
TOMTE FORVALTNING AS  30 202 0,3 %
VPF NORDEA AVKASTNING  28 150 0,3 %
Øvrige 740 879 7,0 %
Sum 10 644 532 100,0 %

*) Aksjeinnehav inkluderer aksjer eid av nærstående, samt juridiske subjekter med eiermessig eller organisatorisk tilknytning.

 

Aksjefordeling pr 31.12.12
Antall aksjer pr. aksjonær
Antall
aksjonærer
% av antall
aksjonærer
% av total
aksjekapital
 1 - 99 1 023 62,0 % 0,3 %
100 - 999 460 27,9 % 1,2 %
1 000 - 9 999 130 7,9 % 3,1 %
10 000 - 19 999 15 0,9 % 1,9 %
20 000 og over 23 1,4 % 93,4 %
Sum 1 651 100,0 % 100,0 %
Stenersgata 2. Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo.
Tlf: 23 08 00 00. Faks: 23 08 01 00. E-post: firmapost.olt@olavthon.no