Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen. Konsernet er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet.


Olav Thon Gruppen hadde i 2017 driftsinntekter på ca. 11 milliarder kroner og sysselsatte ca. 3.160 årsverk. Gruppen består av de to divisjonene Thon Eiendom og Thon Hotels.

Thon Eiendom

Thon Eiendom er markedsledende i Norge innen eiendom. Divisjonen jobber blant annet med boligsalg, boligutleie, næringslokaler, kontorlokaler og kjøpesenter.

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg med 50 % i Oslo-regionen, 20 % i øvrig storby-Norge, 16 % i øvrig by-Norge og 14 % i utlandet.

Thon Eiendoms kjøpesenterportefølje i 2019 består av:

Norge

  • Hel/deleid: 62
  • Forvaltet: 18
  • Totalt: 80

Sverige

  • Hel/deleid: 10
  • Forvaltet: 1
  • Totalt: 11

Totalt i porteføljen: 91 kjøpesentre

I eiendomsdivisjonen inngår det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Thon Hotels

Thon Hotels Thon Hotels er en av Norges ledende hotellkjeder. Thon Hotels har ca. 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. Totalt har hotellkjeden 11.338 rom fordelt på 44 destinasjoner i Norge. Thon Hotels tilbyr også ca. 1.600 rom i Brussel (5 hoteller + leiligheter) og Rotterdam (1 hotell). I tillegg inngår flere enkeltstående serveringssteder i Olav Thon Gruppen under navnet Resthon. Blant annet Den Gamle Major, The Scotsman og Sir Winston i Oslo.

I tillegg til Thon Hotels’ serveringstilbud inngår flere enkeltstående serveringssteder i Olav Thon Gruppen under navnet Restthon. Blant disse er steder som Scotsman og Tostrup Uteservering i Oslo.

Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter står for en mindre del av Olav Thon Gruppens inntekter og resultat. Den største enheten er industrivirksomheten Unger Fabrikker i Fredrikstad.

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen ble opprettet i desember 2013 og fikk ved etableringen overført samtlige aksjer i Olav Thon Gruppen AS fra Olav Thon. Stiftelsens formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen og underliggende virksomheter. I tillegg deler stiftelsen ut midler til allmennyttige formål.