Olav Thon Gruppen er et konsern som er heleid av Olav Thon Stiftelsen. Konsernet er primært engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet.


Olav Thon Gruppen hadde i 2016 driftsinntekter på ca. 10,2 milliarder kroner og sysselsatte ca. 3.243 årsverk. Gruppen består av de to divisjonene Thon Eiendom og Thon Hotels.

Thon Eiendom

Thon Eiendom er markedsledende i Norge innen eiendom med 99 kjøpesentre og ca. 500 næringseiendommer. I eiendomsdivisjonen inngår det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Per 01.01.17 var leieinntektsnivået 5,3 milliarder kroner. Handelseiendom utgjør den største posten i eiendomsporteføljen med 67 %. Kontor 14 % og hotell 12 % og øvrig eiendom utgjør 7 %.

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg med 50 % i Oslo-regionen, 20 % i øvrig storby-Norge, 16 % i øvrig by-Norge og 14 % i utlandet.

Thon Eiendoms kjøpesenterportefølje består av:

Norge

  • Totalt 99
  • Hel/deleid 68
  • Forvaltet 31

Sverige

  • Totalt 11
  • Hel/deleid 9
  • Forvaltet 2

Thon Hotels

Thon Hotels er en av Norges ledende hotellkjeder. Ved inngangen til 2017 hadde kjeden 69 hoteller i Norge med til sammen ca. 9.880 rom. I tillegg kommer fem hoteller og to appartementshoteller i Belgia, ett hotell i Nederland og ett i Sverige. Totalt antall rom i utlandet er 1.730. Thon Hotels er den dominerende aktøren i storbyregionene Oslo og Bergen, og har hovedfokus på forretningsmarkedet.

I tillegg til Thon Hotels’ serveringstilbud inngår flere enkeltstående serveringssteder i Olav Thon Gruppen under navnet Restthon. Blant disse er steder som Scotsman og Tostrup Uteservering i Oslo.

Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter står for en mindre del av Olav Thon Gruppens inntekter og resultat. Den største enheten er industrivirksomheten Unger Fabrikker i Fredrikstad.

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen ble opprettet i desember 2013 og fikk ved etableringen overført samtlige aksjer i Olav Thon Gruppen AS fra Olav Thon. Stiftelsens formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen og underliggende virksomheter. I tillegg kan stiftelsen utdele midler til allmennyttige formål.

 

Olav Thon Gruppen består av divisjonene Thon Hotels og Thon Eiendom. Thon Eiendom er markedsledende innen eiendom og er involvert i bolig, næringseiendom og kjøpesenter. Ved årsskiftet består kjøpesenterporteføljen av totalt 110 sentre, hvorav 33 er forvaltet for eksterne eiere. 11 av kjøpesentrene er lokalisert i Sverige. I Thon Eiendom inngår også andre virksomheter, med industribedriften Unger Fabrikker i Fredrikstad som den største.